Triển khai kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

21/04/2014

Ngày 21/4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch truyền thông số 1955/KH-UBND về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính sẽ tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân. Qua đó để các tổ chức, cá nhân thực hiện và giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Nội dung và các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh: Sẽ giới thiệu về nhiệm vụ của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính của Chính Phủ, Bộ, ngành Trung ương về kiểm soát thủ tục hành chính; giới thiệu địa chỉ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, quy định hành chính; tuyên truyền vận động doanh nghiệp, người dân cùng tham gia giám sát việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính. Xây dựng phóng sự về ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích kinh tế - xã hội của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; giới thiệu những gương điển hình về thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thông tin về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị điển hình trong tỉnh. Tiếp nhận và thông tin kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền về thủ tục hành chính. Công khai minh bạch một số thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ…

Ngoài ra tại các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã phải thực hiện niêm yết công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình tại nơi tiếp nhận và trả kết quả để thuận lợi cho người dân hoặc doanh nghiệp trong việc tra cứu thực hiện thủ tục hành chính.

Tiếp tục cấp phát tờ rơi cho người dân và dán áp phích tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính tại nơi công cộng, nhằm tuyên truyền về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công khai địa chỉ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính./.

Năm 2014, nội dung truyền thông về kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ chính:

Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP; lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung về kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Tuyên truyền hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về TTHC bằng việc thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC; tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ, phạm vi phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đăng tải thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung, vai trò, ý nghĩa của hoạt động kiểm soát TTHC thông qua việc phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức các văn bản quy định về kiểm soát TTHC; lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung về kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; xây dựng chuyên mục kiểm soát TTHC phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; duy trì, cập nhật thông tin về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các đơn vị trên Chuyên trang Kiểm soát Thủ tục hành chính tại Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Tuyên truyền hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về TTHC bằng việc thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC; tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ, phạm vi phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đăng tải thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuyên truyền hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC thông qua biên tập, hệ thống hóa bộ TTHC để niêm yết công khai tại các sở, UBND cấp huyện, xã, tạo điều kiện thuận lợi trong tra cứu, tìm hiểu thông tin, nội dung, đồng thời là cơ sở để giám sát công tác giải quyết TTHC của các đơn vị; cập nhật và đăng tải nội dung các TTHC dã được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang web của các đơn vị./.

Tuấn Phương

Phó phòng KSTTHC

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: