Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

09/12/2014

Trong năm 2014, Sở Tư pháp luôn chủ động và tiếp tục duy trì việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Nhìn chung, trong năm 2014, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh đã có những bước tiến rõ rệt, đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, bám sát nội dung tại quyết định số 3816/QĐ-CT ngày 27/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện kiểm soát TTHC năm 2014. Một số kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 như sau:

Về công tác công bố, công khai thủ tục hành chính: Sở đã tham gia ý kiến vào các dự thảo quyết định công bố TTHC để Chủ tịch UBND ban hành 59 Quyết định, công bố 389 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cả ba cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã. Hiện toàn tỉnh đang áp dụng thực hiện 1.352 TTHC (cấp tỉnh 1.043 TTHC, cấp huyện 166 TTHC và cấp xã 144TTHC). Các thủ tục hành chính ngay sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đã được Sở Tư pháp cập nhật trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và đề nghị công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã cập nhật Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình, niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa”.

Về đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản QPPL: Đã thực hiện đánh giá tác động 25 TTHC quy định tại 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; trong đó, có 15 TTHC quy định mới, 10 TTHC sửa đổi, bổ sung. Việc thực hiện đánh giá tác động TTHC đã góp phần nâng cao chất lượng quy định TTHC, bảo đảm chỉ ban hành các TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất theo đúng quy định.

Về tham gia ý kiến và thẩm định quy định, thủ tục hành chính: Đã thực hiện tham gia ý kiến và thẩm định đối với 16 TTHC quy định tại 9 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh, việc tham gia ý kiến và thẩm định về quy định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản QPPL giúp cơ quan chủ trì soạn thảo “sàng lọc” các quy định về TTHC, kịp thời phát hiện, chỉnh sửa nhiều bất cập về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL; góp phần tạo lập các quy định TTHC đạt chất lượng, đáp ứng các tiêu chí chuẩn của một TTHC, nâng cao chất lượng của dự án, dự thảo văn bản QPPL đồng thời giúp UBND tỉnh có thêm thông tin để quyết định ký ban hành hoặc thông qua văn bản QPPL.

Về công tác truyền thông TTHC: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức truyền thông trong công tác Kiểm soát thủ tục hành chính theo chuyên đề, chuyên mục hàng tháng và hàng quý, có chon lọc nội dung thiết thực phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong từng thời điểm và giai đoạn cụ thể. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành, thị và UBND cấp xã, phường, thị trấn tổ chức phát tin Bộ thủ tục hành chính các cấp trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông báo địa chỉ tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về các quy định hành chính. Ngoài ra Bộ TTHC các cấp được photo gửi đến các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, một số trang Web của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Về tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC: Sở Tư pháp đã thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra tại 07 sở, ban ngành; 03 UBND cấp huyện, thành phố và 03 UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm soát TTHC, bao gồm: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; việc đánh giá tác động và lấy ý kiến của Sở Tư pháp trong dự thảo văn bản QPPL; thực hiện rà soát, công bố, công khai, thực hiện TTHC; tiếp nhận việc xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Thông qua công tác kiểm tra đã kịp thời góp ý về những tồn tại, thiếu xót của các đơn vị được kiểm tra, đồng thời cũng hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị đối với tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Về rà soát các quy định về TTHC: Trong năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan như: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - TB&XH, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư tiến hành rà soát, đánh giá 32 TTHC theo Quyết định số 1661/QĐ-CT ngày 17/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết thúc đợt rà soát, Sở Tư pháp đã tổng hợp, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp. Đồng thời xây dựng Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua 21 phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

Năm 2014, Sở Tư pháp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tư pháp, hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC; bám sát nội dung tại quyết định số 3816/QĐ-CT ngày 27/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện kiểm soát TTHC năm 2014, kế hoạch truyền thông số 1955/KH-UBND của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính. Về tổ chức bộ máy làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC đã được tăng cường và kiện toàn, ổn định về tổ chức và đi vào hoạt động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc công tác rà soát các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi bổ sung, TTHC bãi bỏ, trên cơ sở các văn bản QPPL của Trung ương, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố theo quy định. 

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác kiểm soát TTHC vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế, đó là: Công tác cải cách thủ tục hành chính đòi hỏi có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Thực tiễn cho thấy Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị còn coi nhẹ, thiếu quan tâm, chỉ đạo thực hiện, chưa bố trí công chức có trình độ làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC, nên chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC còn hạn chế như rà soát văn bản, cập nhật công bố TTHC chưa kịp thời… Đối với các cơ quan, đơn vị: Khối lượng công việc nhiều, hầu hết các cơ quan, đơn vị biên chế công chức so với thực tiễn thiếu nhiều, công chức làm nhiệm vụ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC chủ yếu làm việc kiêm nhiệm; mặt khác trình độ chuyên môn của một số công chức đầu mối còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ, một số cơ quan phải sử dụng cả biên chế viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị trực thuộc làm nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC, do vậy công tác tham mưu cho Lãnh đạo trong việc triển khai tại cơ quan, đơn vị còn hạn chế, yếu kém. Công chức các phòng chuyên môn vừa trực tiếp giải quyết TTHC vừa tham gia vào các hoạt động tham mưu xây dựng chính sách, chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương do vậy ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả, chất lượng giải quyết TTHC. Hầu hết các sở, ban, ngành và UBND cấp hyện, cấp xã năm 2014 chưa được cấp kinh phí hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012, nên đã phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh nói chung./.

Nguyễn Việt An - Phòng Kiểm soát TTHC

 

Các tin đã đưa ngày: