Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

05/01/2015

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015, triển khai có hiệu quả Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Ngày 12/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3625/QĐ-CT ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và giao Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch.

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính trở thành hoạt động thường xuyên và đi vào nề nếp; đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được thông qua; Đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính và hệ thống thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh được ban hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt các mục đích, yêu cầu trên, Kế hoạch bao gồm 6 nội dung công việc, mỗi công việc đều được phân công cụ thể cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp và quy định rõ thời gian thực hiện, kết quả công việc bảo đảm cho việc kiểm tra, theo dõi và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, cụ thể:

1. Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cụ thể như:

Xây dựng kế hoạch và phổ biến, quán triệt các quy định về kiểm soát TTHC của tỉnh, Trung ương; Bồi dưỡng, hỗ trợ nghiệp vụ về kiểm soát TTHC để nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Kiểm soát chất lượng quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL

             Các Sở, ban, ngành xây dựng dự thảo văn bản QPPL có quy định hành chính và lấy ý kiến tham gia của Sở Tư pháp về quy định TTHC; Sở Tư pháp tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức liên quan, tham gia ý kiến và thẩm định đối với dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC.

3. Kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định công bố TTHC và việc công khai, thực hiện TTHC

            Thống kê, rà soát, lập hồ sơ dự thảo Quyết định công bố TTHC để trình Chủ tịch UBND tỉnh; Tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định công bố TTHC của các Sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC; Thực hiện đăng nhập TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Đăng tải TTHC trên trang Thông tin-giao tiếp điện tử tỉnh; Thực hiện công khai, niêm yết TTHC.

4. Rà soát, đánh giá để đơn giản hóa thủ tục hành chính

            Tiến hành rà soát văn bản QPPL của tỉnh quy định về TTHC ban hành từ 2005 đến 2014; Thực hiện rà soát, đánh giá quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

 5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính

 6. Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, vận động sự ủng hộ và tham gia của tổ chức, cá nhân đối với công tác kiểm soát TTHC và một số công việc khác như kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; Các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, các Sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nội dung của Kế hoạch phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định hiện hành. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí, đảm bảo kinh phí cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp mình.

Nguyễn Việt An - Phòng Kiểm soát TTHC

Các tin đã đưa ngày: