Kiểm soát chất lượng TTHC để tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo đề nghị công bố TTHC của các Sở, ban, ngành

28/01/2015

Công bố TTHC để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định TTHC, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC, góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền.

          Các TTHC được quy định tại các văn bản QPPL Trung ương, văn bản QPPL của tỉnh. Các Sở, ban, ngành xây dựng dự thảo quyết định công bố TTHC ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã thuộc thẩm quyên giải quyết, thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành, lĩnh vực ngay sau khi nhận được quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Sau đó, các Sở, ban, ngành gửi dự thảo quyết định công bố TTHC đến phòng Kiểm soát TTHC - Sở Tư pháp để xin ý kiến tham gia để hoàn thiện dự thảo quyết định công bố TTHC trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ký công bố ban hành.

          Trong năm 2014, Sở Tư pháp đã theo dõi, đôn đốc, các Sở, ban, ngành xây dựng dự thảo quyết định công bố TTHC và kiểm soát chất lượng về nội dung, chất lượng quyết định công bố, gửi văn bản tham gia ý kiến vào 66 hồ sơ dự thảo quyết định công bố TTHC do các Sở, ban, ngành chuyển đến để các Sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố ban hành 414 TTHC của cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trong đó: Ban hành mới 202 TTHC, sửa đổi, bổ sung 65 TTHC, bãi bỏ 147 TTHC.

Công tác kiểm soát chất lượng và tham gia ý kiến đối với các dự thảo quyết định công bố TTHC được thực hiện kịp thời, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với Sở Tư pháp. Các Sở, ban, ngành đã rà soát, thống kê kịp thời, có chất lượng để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố theo quy định. Thực hiện việc đề nghị công khai hồ sơ văn bản và hồ sơ thủ tục hành chính lên Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Việc công bố công khai và cập nhật kịp thời các thủ tục mới ban hành, được sửa đổi, bãi bỏ đã đem lại hiệu quả thiết thực; nhiều thủ tục, quy định không còn phù hợp được loại bỏ; TTHC được rút ngắn thời gian, giải quyết nhanh chóng, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân, góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày phát triển; tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức và cán nhân, tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục được nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định; đồng thời người dân, doanh nghiệp cũng giám sát được việc tuân thủ quy định của các cán bộ, công chức, cơ quan hành chính nhà nước.

Các TTHC được cụ thể hóa trong các văn bản QPPL, do đó việc công bố TTHC có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn như một số TTHC được quy định tại nhiều văn bản QPPL, các TTHC liên thông ở 1 số lĩnh vực như đất đai, kế hoạch-đầu tư,… Các cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã còn kiêm nhiệm nên thường xuyên thay đổi, trong khi công việc đòi hỏi tốn rất nhiều thời gian và cần nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, những người thực hiện nhiệm vụ này chưa có chế độ đãi ngộ nên việc thống kê, rà soát, cập nhật TTHC nhiều khi gặp khó khăn,...

Nguyễn Việt An - Phòng Kiểm soát TTHC

Các tin đã đưa ngày: