Đánh giá kết quả trong công tác kiểm soát TTHC năm 2014; Nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC năm 2015 của tỉnh

03/02/2015

Cải cách TTHC là một trong những nội dung của cải cách hành chính, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng. Trong tiến trình thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, cải cách TTHC được Đảng xác định là một trong những biện pháp quan trọng, là khâu đột phá của cải cách hành chính, góp phần bảo đảm sự thành công của đường lối đổi mới.

Từ năm 1994, cải cách TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng; đặc biệt, giai đoạn 2007 - 2010 với những kết quả đạt được trong thực hiện đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, Đề án 30 thực sự là điểm nhấn quan trọng của quá trình cải cách TTHC của Chính phủ, là điểm bắt đầu của tổ chức và hoạt động kiểm soát TTHC. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đánh giá kết quả trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014, để từ đó đưa ra nhiệm vụ, các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách TTHC của tỉnh năm 2015.

Năm 2014, Công tác kiểm soát TTHC được Sở Tư pháp triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch đều hoàn thành, đảm bảo chất lượng, cụ thể như sau: Về chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 5 văn bản để chỉ đạo toàn diện hoạt động này trên địa bàn tỉnh. Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành 66 quyết định, công bố 414 TTHC ở 3 cấp chính quyền. Tổng số TTHC của tỉnh cập nhật, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC là 1.296 TTHC, 77 văn bản QPPL có quy định TTHC; Tham gia ý kiến, thẩm định 16 TTHC tại 10 dự thảo văn bản QPPL. Qua thẩm định, đã kịp thời phát hiện, chỉnh sửa nhiều bất cập về quy định TTHC; Công tác rà soát, đánh giá TTHC triển khai bước đầu phát huy hiệu quả, có tổng số 32 TTHC được rà soát, đánh giá, 21 TTHC có phương án đơn giản hóa, các phương án đơn giản hóa này đã triển khai áp dụng tại các cơ quan, đơn vị, góp phần tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Năm 2014, tổng số hồ sơ TTHC yêu cầu giải quyết của 3 cấp chính quyền là: 209.544 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 208.823 hồ sơ (chiếm tỷ lệ hơn 99%). Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, phản ánh kịp thời kết quả cải cách TTHC của tỉnh; Hệ thống kiểm soát TTHC ở 3 cấp cơ bản đã định hình và ổn định về mặt tổ chức, việc nâng cao năng lực cho hệ thống cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC được chú trọng; Công tác kiểm tra thực hiên kiểm soát TTHC đã chấn chỉnh nhiều bất cập để cơ quan, đơn vị phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến công tác cải cách TTHC của tỉnh như: Việc đánh giá tác động TTHC ngay từ khâu dự thảo tuy đã được quan tâm thực hiện, nhưng chất lượng quy định TTHC còn chưa đáp ứng yêu cầu cải cách; Việc thống kê TTHC đề nghị công bố chưa kịp thời, chất lượng thống kê chưa đảm bảo; Công tác rà soát, đánh giá TTHC mới được thực hiện ở một số Sở, ban, ngành, các phương án đưa ra còn hình thức, chưa thực sự mang lại lợi ích đối với tổ chức, cá nhân; Công tác truyền thông kiểm soát TTHC chưa thực sự huy động các cá nhân, tổ chức tham gia; Việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh vẫn còn kéo dài qua thời gian quy định; Hầu hết cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, phân bổ nguồn lực hợp lý để đảm bảo cho công tác này hoạt động hiệu quả; tỉnh chưa có chính sách cụ thể đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC...

Năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm của công tác này tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP để triển khai các nội dung rà soát, đánh giá văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân trên các lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, công chứng, lý lịch tư pháp...

Tuy nhiên, để công tác này thực sự tạo bước chuyển căn bản, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách TTHC của tỉnh, chúng tôi đưa ra một số đề xuất, kiến nghị và giải pháp để thực hiện.

Thứ nhất, đối với UBND tỉnh: Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường việc thực hiện cơ chế liên thông trong giải quyết TTHC; Tăng cường đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng để áp dụng các hình thức giải quyết thủ tục qua mạng, tiến tới việc dùng chung, chia sẻ CSDL giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Quan tâm bố trí nguồn lực để đảm bảo công tác này hoạt động, đáp ứng mục tiêu ngày càng phục vụ tốt hơn tổ chức và công dân.

Thứ hai, đối với các Sở, ngành, UBND cấp huyện: Trong quá trình rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức chú ý việc giảm tần suất thực hiện thủ tục, giảm số lượng đối tượng tuân thủ, kéo dài tối đa thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ; Không yêu cầu các hồ sơ, giấy tờ mang tính chất hình thức, các thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; Phân công thực hiện nhiệm vụ tránh để quá tải các đầu mối giải quyết TTHC; Áp dụng tối đa nguyên tắc tự chịu trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm, cắt giảm việc hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của cá nhân, tổ chức.

Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh bằng cách kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với đội ngũ CBCCVC thực hiện giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh đối với CBCCVC có những tiêu cực, động viên khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ; Thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC để đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC và hệ thống TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh được ban hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc, các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được thông qua để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính; Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính như: Đẩy mạnh việc công khai các quy trình, TTHC tại trụ sở, trên trang Web của cơ quan, đơn vị, của tỉnh; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp trong giải quyết công việc và TTHC; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính, nhất là trong giải quyết TTHC; Đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành: Tổ chức điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị. Qua đó, kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu xót, tồn tại, hạn chế để trong thời gian tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Chúng tôi tin tưởng năm 2015, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát TTHC và của tỉnh sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Nguyễn Tuấn Phương - Phó trưởng phòng kiểm soát TTHC

 

Các tin đã đưa ngày: