Ban hành Kế hoạch kiểm tra Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

22/05/2015

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc đồng thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát TTHC; kịp thời phát hiện nhân rộng cách làm hay, có hiệu quả trong công tác kiểm soát TTHC; xử lý theo quy định các trường hợp tự đặt ra TTHC, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, chậm trễ trong việc giải quyết TTHC, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Ngày 14 tháng 4 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 2003/KH-UBND thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC có những nội dung cơ bản sau:

Về nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC; việc thực hiện đánh giá tác động của quy định TTHC; việc công bố, công khai, niêm yết TTHC; việc giải quyết TTHC; việc rà soát, đánh giá TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; việc thực hiện truyền thông để hỗ trợ cho công tác Kiểm soát TTHC; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, thực hiện Kiểm soát TTHC; việc thực hiện các nội dung khác liên quan đến nhiệm vụ Kiểm soát TTHC đã được UBND tỉnh giao như đề án, các văn bản chỉ đạo (nếu có).

Về cách thức kiểm tra: Đối với Sở, ban, ngành: Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại trụ sở các cơ quan. Ngoài ra, các cơ quan lựa chọn 01 đơn vị trực thuộc để đoàn kiểm tra làm việc; Đối với UBND huyện, thành, thị: Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại trụ sở UBND huyện, thành, thị. Ngoài ra, UBND cấp huyện lựa chọn 03 đơn vị UBND xã, phường, thị trấn để làm việc với đoàn kiểm tra.

Về thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

Về thành phần cơ quan, đơn vị được kiểm tra: Đối với sở, ban, ngành: Lãnh đạo Sở; Phòng Pháp chế; Lãnh đạo phụ trách bộ phận một cửa (hoặc Chánh Văn phòng); đại diện phòng, đơn vị có liên quan và cán bộ đầu mối phụ trách công tác kiểm soát TTHC. Đối với UBND huyện, thị, thành: Lãnh đạo UBND huyện; Phòng Tư pháp; lãnh đạo phụ trách bộ phận một cửa (hoặc Chánh Văn phòng); đại diện phòng, đơn vị có liên quan và cán bộ đầu mối phụ trách công tác kiểm soát TTHC. Đối với UBND xã, phường, thị trấn: Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch; cán bộ các lĩnh vực có thủ tục hành chính.

Về danh sách các đơn vị được kiểm tra và thời gian tiến hành kiểm tra: Trong tháng 6 năm 2015, tiến hành kiểm tra tại các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và đào tạo, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ; Ban quản lý các khu công nghiệp và Ban Dân tộc. Tháng 10 năm 2015, tiến hành kiểm tra tại UBND các huyện: Phúc Yên, Bình Xuyên, Sông Lô, Tam Dương, Lập Thạch, Vĩnh Tường.

Về quy trình kiểm tra: Căn cứ Kế hoạch kiểm tra được UBND tỉnh ban hành. Sở Tư pháp xây dựng quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, trình UBND tỉnh quyết định. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra gồm các nội dung sau: Thành phần đoàn kiểm tra Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, Thư ký đoàn và các thành viên; Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra; Cơ quan, đơn vị được kiểm tra; Thời gian và kinh phí thực hiện kiểm tra.

Trước khi tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra liên hệ với cơ quan, đơn vị được kiểm tra để thu thập và tổng hợp thông tin, hồ sơ, tài liệu về tình hình hoạt động kiểm soát TTHC liên quan đến nội dung kiểm tra; thông báo cho cơ quan, đơn vị được kiểm tra về chương trình, thời gian kiểm tra chậm nhất 10 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra tiến hành xác minh các thông tin, tài liệu, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để làm cơ sở kết luận các nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra dự thảo kết luận kiểm tra trên cơ sở các biên bản kiểm tra, thông báo kết luận của đoàn kiểm tra; cơ quan, đơn vị được kiểm tra có ý kiến tiếp thu, giải trình cụ thể đối với các nội dung nêu tại dự thảo kết luận.

Chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm viêc kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra có trách nhiệm ký, gửi thông báo kết luận kiểm tra tới cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Kết luận nêu rõ kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; các đề xuất, kiến nghị của Đoàn kiểm tra trọng việc thực hiện kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Tổ chức thực hiện:

Sở Tư pháp có trách nhiệm: Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng chương trình kiểm tra cụ thể. Trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, thu thập và sử dụng thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra đến người có thẩm quyền để ban hành và thông báo kết luận kiểm tra cho cá nhân, tổ chức liên quan biết, thực hiện đồng thời lập và lưu giũ tài liệu kiểm tra; Giúp UBND tỉnh chấn chỉnh những vấn đề sau khi kiểm tra.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ có trách nhiệm: Có trách nhiệm cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra đúng thành phần và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện kiểm tra.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tracó trách nhiệm: Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình Đoàn thực hiện kiểm tra tại cơ quan, đơn vị; Báo cáo trung thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác thông tin, tài liệu đã cung cấp; Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của đoàn kiểm tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót (nếu có) trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra cho đoàn kiểm tra.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm: Các sở, ban, ngành chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. UBND các huyện, thành, thị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tại các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức (việc kiểm tra phải đảm bảo trên 30% phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc có thực hiện thủ tục hành chính được kiểm tra); Báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và đơn vị trực thuộc về Sở Tư pháp để theo dõi.

Giao Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm tra theo quy định hiện hành.

Trên đây là những nội dung cơ bản Kế hoạch số 2003/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh về thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

                                                                                                            Vũ Xuân Quyết

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: