Các đơn vị trực thuộc

01/10/2019

1. PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC SỐ 1

Điện thoại: 0211.3860.449
Địa chỉ: Đường Chu Văn An – phường Liên Bảo – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
Trưởng phòng - Công chứng viên Hoàng Minh Khoa

Email: khoahm@vinhphuc.gov.vn

2. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - phường Tích Sơn -thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3842.794

Giám Đốc Trung tâm: Nguyễn Tuấn An

Email: annt2@vinhphuc.gov.vn

3. TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - phường Tích Sơn - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.862.165;

Giám đốc: Trần Quốc Huy

Email: huytq3@vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: