Các đơn vị trực thuộc

01/11/2017

1. PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC SỐ 1

Điện thoại: 0211.3860.449
Địa chỉ: Đường Chu Văn An – phường Liên Bảo – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
Trưởng phòng - Công chứng viên Lê Văn Dũng

Email: dunglv3@vinhphuc.gov.vn

2. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - phường Tích Sơn -thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3842.794

Phó Giám Đốc Trung tâm ( Phụ trách): Kim Hồng Thanh

Email: thanhkh@vinhphuc.gov.vn

3. TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - phường Tích Sơn - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.862.165;

Giám đốc: Trần Quốc Huy

Email: huytq3@vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: