Văn phòng sở

12/01/2020

Điện thoại 0211.3862.606

Chánh văn phòng: Hoàng Anh Tuấn

Email: tuanha3@vinhphuc.gov.vn              

1. Chức năng:

Văn phòng Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động chung của các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức sự nghiệp thuộc Sở theo Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm. Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác hành chính, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý công tác pháp chế, quản trị, văn thư lưu trữ, bảo mật, bảo vệ, tài chính kế toán đối với các hoạt động của cơ quan Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng Chương trình kế hoạch công tác tư pháp của Ngành Tư pháp, của Sở và theo dõi đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; là đầu mối tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở gửi các cơ quan theo quy định;

b) Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan trình Giám đốc Sở ký ban hành; theo dõi, đôn đốc các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan đảm bảo trật tự, kỷ cương;

c) Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Sở; chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban tháng, quý, sơ kết 6 tháng, 9 tháng tổng kết năm và thông báo kết luận của Giám đốc Sở;

d) Tổ chức thực hiện công tác quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ, kiểm tra thể thức, thủ tục ban hành các văn bản của Sở, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở;

e) Tham mưu, thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan;

g) Tham mưu việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của cơ quan Văn phòng Sở, quản lý mạng tin học phục vụ công tác chỉ đạo của Giám đốc Sở và hoạt động bình thường của cơ quan. Chủ trì phối hợp với Ban biên tập và các đơn vị thu thập thông tin các hoạt động của Sở trên Cổng thông tin điện tử của Sở;

h) Tham mưu xây dựng Chương trình, Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính chung của Sở; Chủ trì, phối hợp với các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở thực hiện áp dụng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan;

i) Là đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Sở;

k) Về công tác pháp chế

- Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp (nếu có) và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, kiểm tra, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, phân bổ ngân sách theo quy định; giúp Giám đốc Sở kiểm tra giám sát công tác tài chính-kế toán, cơ sở vật chất của các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở quản lý. Quản lý tài sản, kinh phí, phương tiện phục vụ làm việc, đi lại thuộc cơ quan Văn phòng Sở; đảm bảo các điều kiện vệ vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động của Sở; quản lý nhà ăn tập thể, bảo vệ, bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan Văn phòng Sở;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

                                                              

Các tin đã đưa ngày: