Thanh tra Sở

01/06/2018

Chánh Thanh tra: Vi Thị Tuyết Ngân

Email: nganvtt@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại 0211.3842.332

1. Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở Tư pháp.

Thanh tra Sở Tư pháp là cơ quan của Sở Tư pháp giúp Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự quản lý trực tiếp, sự chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Tranh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tư pháp.

 Nhiệm vụ và quyền hạn: Tham mưu giúp Giám đốc Sở:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Tư pháp thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở Tư pháp.

 - Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra, cán bộ, chuyên viên của Thanh tra Sở.

- Chánh Thanh tra là người đứng đầu Thanh tra Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: Thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng.

- Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra, thực hiện một số nội dung công việc cụ thể do Chánh Thanh tra phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Khi Chánh Thanh tra đi vắng, Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy quyền điều hành các hoạt động của Thanh tra Sở. Chịu trách nhiệm và báo cáo Chánh Thanh tra về việc thực hiện công việc được ủy quyền.

- Các chuyên viên giúp Chánh Thanh tra thực hiện các công việc trong hoạt động của Thanh tra Sở và nhiệm vụ đột xuất khi được Chánh Thanh tra giao.

 

 

Các tin đã đưa ngày: