Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL

12/01/2020

Điện thoại: 0211.3717.457

Trưởng phòng: Vũ Trường Giang

Email: giangvt@vinhphuc.gov.vn

1. Chức năng:

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý về xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo việc phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị xây dựng đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh;

- Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản QPPL; Tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND, HĐND tỉnh do cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh chủ trì soạn thảo;

- Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

b) Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Xây dựng dự thảo,  tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, theo chuyên đề hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp; Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành;

- Hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

c) Về  rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

-  Xây dựng dự thảo, tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; Đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và của UBND cấp huyện.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Các tin đã đưa ngày: