Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

01/02/2019

Điện thoại: 0211.3.840.570


 

Trưởng phòng: Hoàng Thị Nguyệt Thu

Email: thuhtn@vinhphuc.gov.vn                         

1. Chức năng:

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: tham mưu giúp Giám đốc Sở:

a) Về theo dõi thi hành pháp luật

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết văn bản QPPL của cấp trên;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND  tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với UBND tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh.

b) Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Giúp UBND cấp tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật;

- Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

c) Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

-  Xây dựng dự thảo, tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Các tin đã đưa ngày: