Phòng Hành chính tư pháp

07/11/2019

Trưởng phòng: Vũ Thị Bích Liên

Email: lienvtb@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211.3840.572

1. Chức năng: Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện quản lý về công tác tư pháp cơ sở, quốc tịch, lý lịch tư pháp; hộ tịch trong nước và có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Giúp Giám đốc Sở:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh;      

- Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch;

- Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Trực tiếp giải quyết các việc về hộ tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Tư pháp cơ sở quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định pháp luật; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;

- Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất hoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ về quốc tịch;

- Ứng dụng công tác tin học hoá hộ tịch trên địa bàn tỉnh;

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp;

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

Các tin đã đưa ngày: