Phòng công chứng số 2

05/11/2017

Điện thoại : 0211.3868165

Địa chỉ : Phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Email: ccs2.tuphap@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng- Phụ trách : Công chứng viên Nguyễn Thị Minh Hiên

Email: hienntm@vinhphuc.gov.vn

1. Chức năng:

1. Phòng Công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có chức năng thực hiện chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

2. Phòng Công chứng có  con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Tư pháp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Công chứng các hợp đồng, giao dịch theo quy định của luật Công chứng.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lập báo cáo dự toán thu, chi và báo cáo thanh quyết toán tài chính hàng năm theo quy định.

3. Quản lý công tác tổ chức, lưu trữ hồ sơ công chứng, quản lý sử dụng tài sản của đơn vị theo đúng quy định.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

5. Thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng do Giám đốc Sở Tư pháp giao.

Các tin đã đưa ngày: