Nhiệm vụ quyền hạn Lãnh đạo Sở Tư pháp

05/06/2018

Tỉnh ủy viên - Giám đốc: Nguyễn Văn BắcĐiện thoại: 0211.3.716.988

Email: bacnv@vinhphuc.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và trước pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác xây dựng quy hoạch, đề án phát triển ngành; kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn, hàng năm của ngành.

- Công tác tổ chức cán bộ; Chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

- Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Công tác thanh tra.

- Chủ tài khoản cơ quan.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng  theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Phó Giám đốc: Hà Thái Nguyên

Điện thoại: 0211.3.861.266

Email: nguyenht@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Công tác bổ trợ tư pháp (Bao gồm cả hoạt động của Phòng Công chứng số 1, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản)

- Chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Sông Lô, Lập Thạch và Yên Lạc.

Phó Giám đốc: Kim Thị ÁnhĐiện thoại: 0211.3862.608

Email: anhkt2@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác Văn phòng.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Công tác pháp chế của các Sở, ngành.

- Chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Vĩnh Tường, Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên.

Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại: 0211.3862.243

Email: anhnt18@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác hành chính tư pháp

- Công tác trợ giúp pháp lý Nhà nước.

- Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý.

- Chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Tam Đảo, Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên.

Ngoài những lĩnh vực công tác trên, tùy theo công việc cụ thể, Giám đốc Sở sẽ phân công các đồng chí Phó Giám đốc Sở tham gia một số lĩnh vực, nhiệm vụ của ngành do Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo tỉnh giao.

Các tin đã đưa ngày: