Phòng Phổ biến và giáo dục pháp luật

07/11/2017

Điện thoại: 0211.3845.508

 

Trưởng phòng: Phan Ngọc Bích

Email: bichpn@vinhphuc.gov.vn

  1. Chức năng:

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Giúp Giám đốc Sở xây dựng, trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các Đề án, Chương trình, Kế hoạch công tác dài hạn, hàng năm ở tỉnh; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm; tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các văn bản sau khi được ban hành.

b) Giúp Giám đốc Sở xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành văn bản về quản lý nhà nước hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở.

c) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, hướng dẫn và thực hiện công tác giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.

- Tham mưu, phối hợp với các cơ quan xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức liên quan thực hiện chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Theo dõi, hướng dẫn, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Về công tác hoà giải ở cơ sở

- Hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ, kỹ năng và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Theo dõi, thống kê về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

g) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật.

h) Hướng dẫn, thực hiện, tổ chức đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật.

i) Theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.

k) Xây dựng, duy trì, phát hành Bản tin Tư pháp, chuyên mục “Pháp luật và đời sống”, “Giới thiệu văn bản” trên Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc và chuyên mục đĩa CD đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác của Sở. Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Các tin đã đưa ngày: