TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục

Tất cả các mục » Hỏi đáp pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 86 Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020;

b) Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 của Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

2. Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:

a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

c) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

d) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Gửi bởi Hội Luật gia tỉnh Ngày 07/09/2021

Xử phạt vi phạm hành chính

Việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 73 Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt và thông báo kết quả thi hành xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương.

Gửi bởi Hội Luật gia tỉnh Ngày 07/09/2021

Xử phạt vi phạm hành chính

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 66 Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này (khoản 1 Điều 66), thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020;

b) Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

c) Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này (khoản 1 Điều 66) mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức liên quan nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi bởi Hội Luật gia tỉnh Ngày 07/09/2021