TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục

Tất cả các mục » Hành chính

Hỏi đáp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định thế nào là xử phạt vi phạm hành chính? Trường hợp nào được coi là vi phạm hành chính nhiều lần, vi phạm hành chính có tổ chức và tái phạm?

Trả lời:

- Khoản 2, Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

 

- Khoản 6, Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: Vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý.  

 

- Khoản 7, Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: Vi phạm hành chính có tổ chức là trường hợp cá nhân, tổ chức câu kết với cá nhân, tổ chức khác để cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính. 

- Khoản 5, Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý.

Gửi bởi Phòng QLXLVPHC Ngày 22/06/2017

Hỏi đáp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định thế nào là vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý vi phạm hành chính?

Trả lời:

Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về vi phạm hành chính và biện pháp xử lý vi phạm hành chính như sau:

1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Gửi bởi Phòng QLXLVPHC Ngày 22/06/2017