TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục

Tất cả các mục » Hỏi đáp về Bán đấu giá tài sản

Hỏi đáp về BĐGTS

Câu hỏi 10: Tài sản đã bán đấu giá thành nhưng sau đó phát hiện thấy việc thẩm định giá còn thiếu giá trị của một số tài sản đã kê biên thì có phải hủy kết quả bán đấu giá không hay vẫn phải bàn giao tài sản cho người mua?

Trả lời : Việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản trong các trường hợp quy định tại Điều 48 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Điều 102 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi. Theo đó, kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

- Do thỏa thuận giữa người có tài sản bán đấu giá, người mua được tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với tài sản thi hành án, thì còn phải có thỏa thuận của người phải thi hành án.

- Hợp đồng bán đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủy theo quy định của pháp luật dân sự.

- Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản; trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy thì việc xử lý tài sản để thi hành án được thực hiện theo quy định của Luật này. Việc xử lý hậu quả và bồi thường thiệt hại do kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy được giải quyết theo quy định của pháp luật, các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định của Bộ luật dân sự, Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự thì người mua được tài sản đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng tài sản đã mua đấu giá, nhận để thi hành án. Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị đình chỉ thi hành án, kháng nghị, sửa đổi hoặc hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục hoàn thiện thủ tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp trình tự, thủ tục bán đấu giá vi phạm quy định của pháp luật do có lỗi của người mua được tài sản bán đấu giá; người phải thi hành án, người được thi hành án và người mua được tài sản bán đấu giá có thỏa thuận khác. Việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thực hiện theo quy định về cưỡng chế thi hành án dân sự buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản.

Vì vậy, nếu chỉ vì định giá thiếu một số tài sản nhưng khi bán đấu giá thông báo tất cả các tài sản với giá khởi điểm của tất cả các tài sản đó và kết quả bán đấu giá không có lỗi của người mua được tài sản thì về nguyên tắc phải giao tài sản cho người trúng đấu giá (toàn bộ lô tài sản bán đấu giá đó). Người có lỗi trong việc định giá, tổ chức bán đấu giá thiếu tài sản phải bồi thường thiệt hại đối với phần tài sản định giá thiếu tương ứng với phần lỗi của họ.

Gửi bởi Trung tâm DVBĐGTS Ngày 06/04/2016

Hỏi đáp về BĐGTS

Câu hỏi 9: Pháp luật qui định về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án như thế nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 17/2010/ NĐ – CP về bán đấu giá tài sản thì người có tài sản bán đấu giá có quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá tài sản.

Người có tài sản bán đấu giá là chủ sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản, người có trách nhiệm chuyển giao tài sản để bán đấu giá hoặc cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

Trước hết, quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc về các đương sự (người phải thi hành án và người được thi hành án) được quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật thi hành án dân sự, “Đương sự có quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày định giá”. Trong trường hợp đương sự không thỏa thuận được tổ chức bán đấu giá thì chấp hành viên có quyền lựa chọn một trong hai tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đó là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đầu giá tài sản để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Gửi bởi Trung tâm DVBĐGTS Ngày 06/04/2016

Hỏi đáp về BĐGTS

Câu hỏi 8. Tài sản kê biên bán không ai mua, có phài là bán đấu giá không thành không?

Trả lời

* Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản:

- Tại khoản 1 Điều 38 quy định về rút lại giá đã trả, thì 1. Tại cuộc bán đấu giá tài sản, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố người mua được tài sản thì cuộc bán đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.”;

- Tại khoản 1  Điều 39 quy định về từ chối mua tài sản bán đấu giá, thì 1. Tại cuộc bán đấu giá, khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.

Đối với cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu, trong trường hợp từ chối mua nêu trên mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.”.

Do đó tài sản kê biên, bán đấu giá không có người mua được xem là tài sản bán đấu giá không thành.

Gửi bởi Trung tâm DVBĐGTS Ngày 06/04/2016