THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 09/8 đến 15/08/2021)

06/08/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

09/08

14h00

Xin ý kiến các ngành để thống nhất giải quyết cơ chế GPMB một số dự án trên địa bàn huyện Bình Xuyên

Sở TNMT

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp số 2- T4- Sở TNMT

14h00

Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở 1

BTCB

 

Toàn thể đảng viên chi bộ Văn phòng Sở 1

Hội trường T2- Sở Tư pháp

Thứ 3

10/08

7h30

Tiếp công dân cùng lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Thanh tra Sở

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

8h00

Giám sát trách nhiệm của UBND các cấp trong việc lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật HN&GĐ

HLHPN tỉnh

 

Đ/c Ngân- Chánh Thanh tra Sở

UBND huyện Tam Đảo

Thứ 4

11/08

8h00

Kiểm tra liên ngành công tác THPL về XLVPHC

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

UBND huyện Bình Xuyên

8h00

Họp nghe Sở TTTT báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

8h00

Giám sát trách nhiệm của UBND các cấp trong việc lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật HN&GĐ

HLHPN tỉnh

 

Đ/c Ngân- Chánh Thanh tra Sở

UBND Thành phố Vĩnh Yên

9h00

Xin ý kiến các ngành để rà soát, thống nhất số liệu giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài sang năm 2021

Sở KHĐT

 

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Phòng họp T3- Sở KHĐT

14h00

Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở 2

BTCB

 

Toàn thể đảng viên chi bộ Văn phòng Sở 2

Hội trường T2- Sở Tư pháp

Thứ 5

12/08

8h00

Xin ý kiến các sở, ngành để xem xét lại bảng giá đất đối với Sân Golf Đầm Vạc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6411/UBND - KT2

Sở Tài chính

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Hội trường T2- Sở Tài chính

8h30

Họp thẩm định phương án Quy hoạch SDĐ giai đoạn 2021-2030- Huyện Tam Dương

Sở TNMT

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp số 1- Hội trường T4- Sở TNMT

14h00

Họp thẩm định phương án Quy hoạch SDĐ giai đoạn 2021-2030- Huyện Vĩnh Tường

Sở TNMT

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp số 1- Hội trường T4- Sở TNMT

Thứ 6

13/08

8h00

Họp BCĐ thực hiện các chương trình MTQG tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

8h00

Xin ý kiến các ngành về giải quyết vướng mắc về bồi thường GPMB dự án Cầu Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên

Sở Tài chính

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Hội trường T2- Sở Tài chính

8h30

Họp bàn triển khai một số nội dung công tác PBGDPL

Sở Tư pháp

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Đ/c Tuấn- CVP + Phòng PBGDPL

Hội trường T4- Sở Tư pháp

14h00

Họp nghe Sở GDĐT báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

Thứ 7

14/08

 

 

 

 

 

 

CN

15/08

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: