THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 30/8 đến 05/09/2021)

27/08/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

30/08

 8h00

Họp trực tuyến về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

BCHTW Khóa XI

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- T3- UBND tỉnh

 14h00

Họp trực tuyến về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

BCHTW Khóa XI

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- T3- UBND tỉnh

14h00

Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở 2

BTCB

 

Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở 2

Hội trường T2- Sở Tư pháp

Thứ 3

31/08

8h00

Hội nghị thẩm định dự thảo NQ của HĐND tỉnh

Sở Tư pháp

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Hội trường T2- Sở Tư pháp

8h00

Họp nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Dự Hội nghị ký cam kết cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 của tỉnh

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

14h00

Họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung về phòng,chống dịch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

14h00

Khảo sát việc thực hiện một số chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV- Luật Thi đua khen thưởng

ĐĐBQH tỉnh

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

15h30

Họp nghe Sở LĐ,TB-XH báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

Thứ 4

01/09

           

14h00

Họp nghe Sở TNMT, Sở Tài chính, Sở XD báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

Thứ 5

02/09

NGHỈ LỄ 2-9

Thứ 6

03/09

NGHỈ LỄ 2-9

Thứ 7

04/09

 

 

 

 

 

 

CN

05/09

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: