Đề cương giới thiệu Luật tố tụng hành chính

06/07/2013

Giới thiệu LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

...........Mỗi con người sinh ra và lớn lên trong xã hội đều có “Quyền” đó là Quyền con người, nó gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ của con người đối với xã hội nói chung và ở mỗi quốc gia nói riêng. Nó được cụ thể hóa là Quyền công dân của người dân đang sinh sống trong quốc gia đó.

...........Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhằm bảo đảm quyền con người, không chỉ thể hiện trong quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn được thể hiện trong thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật và trong đời sống thường nhật đều được bổ sung - sửa đổi.

...........Pháp luật phải cụ thể hóa mối quan hệ giữa cá nhân, công dân với Nhà nước. Nhà nước là tổ chức công quyền, có nghĩa là người làm công, mang quyền lực được ủy quyền từ nhân dân, do đó xác định cụ thể các quyền của công dân theo hướng công dân có quyền được làm tất cả những gì luật pháp không cấm, còn cán bộ, công chức nhà nước chỉ được phép làm những gì mà luật pháp quy định. Đồng thời, trách nhiệm của Nhà nước là phải tôn trọng, bảo đảm thực hiện quyền con người; và công dân cũng phải làm tròn những nghĩa vụ phát sinh từ việc hưởng thụ các quyền do Hiến pháp và pháp luật quy định.

...........Quyền và nghĩa vụ qua lại giữa Nhà nước và công dân cần bảo đảm tính ràng buộc hai chiều, trước hết nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức là phục vụ nhân dân, chứ không phải “làm quan cách mạng”. Trong điều kiện nước ta hiện nay, đòi hỏi chuyển mạnh từ “nền hành chính cai trị sang nền hành chính phục vụ”.

...........Từ đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010 đã ra đời. Nội dung của Luật đã chỉ rõ:

...........- Khẳng định quyền của người dân được Nhà nước bồi thường khi bị người thi hành công vụ gây thiệt hại trong một số lĩnh vực quan trọng bao gồm một số hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, hình sự và thi hành án.

...........- Xác định rõ cơ quan có trách nhiệm bồi thường; quy định những thiệt hại được bồi thường bao gồm cả thiệt hại về vật chất và tinh thần.

...........- Là cầu nối với Luật Khiếu nại và tố cáo. Qua đó, làm rõ hơn nguyên tắc phải có một quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật do cán bộ, công chức gây ra là căn cứ để yêu cầu bồi thường.

...........Nhà nước ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là nhằm tạo cơ chế pháp lý mới, đồng bộ và có  hiệu quả để người bị thiệt hại thực hiện tốt hơn quyền được bồi thường của mình đối với những thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra; Nhà nước thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình trước công dân trong điều kiện xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

...........Khẳng định rõ trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại cho người bị thiệt hại trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình; Mặt khác, góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ trong quá trình thực thi công vụ.

...........Phát huy tính dân chủ, bảo đảm quyền lợi của mọi người hợp pháp, cán bộ công  chức và học sinh sinh viên nhà trường cần quán triệt và chấp hành các văn bản luật của Nhà nước ban hành trong đó có LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC. Từ đó tự rèn luyện và xây dựng bản thân, nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh nói riêng và đất nước Việt nam nói chung.

Các tin đã đưa ngày: