Đề cương giới thiệu luật tố tụng hình sự năm 2013

06/07/2013

II. CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CHỈ ĐẠO VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT

TỐ TỤNG HÌNH SỰ

            Việc  sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự lần này phải quán triệt những quan điểm chỉ đạo sau đây:

            Thứ nhất, phải thể chế hóa những quan điểm của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong tình hình mới, tăng cường khả năng chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, chống làm oan người vô tội, mọi hành vi phạm tội đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh, chính xác và kịp thời.

            Thứ hai, phải bảo đảm tốt hơn các quyền dân chủ của công dân, nâng cao tính an toàn về mặt pháp lý cho công dân, khắc phục việc bắt, giữ, giam, điều tra, truy tố, xét xử, oan, sai.

            Thứ ba, phải bảo đảm các trình tự và các thủ tục tố tụng cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, có tính khả thi, tạo điều kiện cho những người tiến hành và tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm tố tụng.

            Thứ tư, phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người tiến hành tố tụng, phù hợp với những nội dung cải cách tư pháp được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng; giải quyết đúng đắn vấn đề phân cấp thẩm quyền của các trình tự tố tụng hình sự, chức trách của cơ quan tiến hành tố tụng và trách nhiệm của người tiến hành tố tụng trong việc làm oan sai, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh.

            Thứ năm, việc sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự phải được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988, kế thừa và phát triển những quy định đã phát huy tác dụng tích cực trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm ở nước ta; đồng thời nghiên cứu và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm về lập pháp tố tụng hình sự của các nước trong khu vực và trên thế giới.

            III. VỀ PHẠM VI SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ:   

  Phạm vi sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự lần này là sửa đổi một cách cơ bản và toàn diện, là quá trình rà soát lại toàn bộ Bộ luật, kế thừa và giữ lại những điều luật còn phù hợp, loại bỏ, sửa đổi những quy định không còn phù hợp, bổ sung và xây dựng những quy định mới để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

 

 

IV. CƠ CẤU CUẢ BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ : 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 gồm:  Lời nói đầu, 7 phần, 32 chương, 293 điều. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 không có Lời nói đầu, gồm 8 phần, 37 chương, 346 điều. Như vậy, so với Bộ luật cũ thì Bộ luật mới đã bổ sung một phần mới (Phần thứ tám quy định về hợp tác quốc tế, gồm 2 chương), bổ sung 5 chương mới (đó là các chương: Chương I: Nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự; Chương XXXIV: Thủ tục rút gọn ; Chương XXXV: Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự ; Chương XXXVI: Những quy định chung về hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự và Chương XXXVII: Dẫn độ và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng của vụ án) và tăng 53 điều luật.

            V. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ:

            Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 đã phát huy tác dụng tích cực trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm ở nước ta thời gian qua, do đó trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đã giữ lại nhiều nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự năm1988 vẫn còn phù hợp. Trong Đề cương bài giới thiệu này chỉ tập trung nêu những điểm mới cơ bản được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 chứ không nêu toàn bộ những nội dung chủ yếu của Bộ luật. Dưới đây là một số điểm mới của Bộ luật:

Các tin đã đưa ngày: