Ngày 07/02/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc

26/02/2018

Thực hiện quy định tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, ngày 07/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số  305/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, kể từ ngày 07/02/2018, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc được đổi tên thành “ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc ”./.

Các tin đã đưa ngày: