Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực, Bộ Tư pháp thực hiện thanh tra chuyên ngành công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/06/2019

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-HTQTCT ngày 08/5/2019 của Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực, Bộ Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Trong 02 ngày 28/5/2019 – 29/5/2019 Đoàn thanh tra chuyên ngành do ông Nguyễn Thanh Hải – Cục Phó Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực (Cục HTQTCT) làm Trưởng đoàn đã tiến hành thành tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch của thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện tại 03 đơn vị: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên và thanh tra công tác chứng thực thuộc thẩm quyền Phòng Tư pháp tại 03 đơn vị: Vĩnh Yên, Phúc Yên và Bình Xuyên. Phạm vi thanh tra công tác hộ tịch, chứng thực từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018. Tham gia cùng Đoàn thanh tra có đại diện Lãnh đạo Sở và phòng chuyên môn Sở Tư pháp.

Làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành là đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Phòng Tư pháp và cán bộ, công chức có liên quan của đơn vị được thanh tra như văn phòng, tài chính. Tại các đơn vị được thanh tra, Đoàn Thanh tra nghe báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước và tình hình đăng ký hộ tịch, chứng thực của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị được thanh tra nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Đoàn thanh tra chuyên ngành, với Bộ Tư pháp về công tác quản lý và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực ở địa phương; nhằm khắc phục, tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong thời gian qua và đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tiếp theo.

Đoàn Thanh tra chuyên ngành làm việc tại UBND thành phố Vĩnh Yên

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra chuyên ngành đã tiến hành kiểm tra Sổ hộ tịch, Sổ chứng thực, hồ sơ đăng ký hộ tịch, hồ sơ chứng thực và các chứng từ liên quan đến việc thu lệ phí hộ tịch, chứng thực dựa trên kết quả báo cáo của các đơn vị được thanh tra. Thông qua hoạt động thanh tra, Đoàn thanh tra đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, đăng ký hộ tịch; thực hiện các việc chứng thực và lưu trữ hồ sơ hộ tịch, chứng thực đảm bảo đúng quy định Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kết quả thanh tra được Đoàn chỉ ra tại buổi làm việc có đánh giá ưu điểm, hạn chế và sai phạm của đơn vị được thanh tra. Về ưu điểm, điển hình công tác lưu trữ hồ sơ khoa học, đáp ứng yêu cầu tra cứu, khai thác và quản lý thông tin tại UBND thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên. Việc giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch đúng thời hạn và trình tự thủ tục, không có hồ sơ quá hạn tại UBND huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên. Tuy nhiên công tác lưu trữ hồ sơ thiếu khoa học tại UBND thành phố Phúc Yên; việc ghi sổ chứng thực để chống nội dung, không đảm bảo yêu cầu tại Phòng Tư pháp thành phố Phúc Yên. Bên cạnh đó là những hạn chế, thiếu sót trong giải quyết các việc hộ tịch thuộc thẩm quyền của Uy ban nhân dân cấp huyện và thực hiện chứng thực thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp.

Những hạn chế, thiếu sót trong lĩnh vực chứng thực tại các Phòng Tư pháp còn xảy ra như: Hồ sơ quản lý cộng tác viên dịch thuật không đảm bảo yêu cầu  tại Phòng Tư pháp Phúc Yên và Vĩnh Yên. Việc thu phí chứng thực có trường hợp còn chưa đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 226/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (tính trang để thu phí không đúng, miễn thu phí đối với trường hợp không được quy định định tại Điều 5, Thông tư số 226/2016/TT-BTC). Thực hiện chứng thực một số giấy tờ, văn bản do cơ quan nước ngoài cấp khi chưa được hợp pháp hóa lãnh sự xảy ra ở tất cả các đơn vị được thanh tra. Việc lấy số chứng thực không đúng quy định (lấy một số chứng thực cho nhiều văn bản giấy tờ được chứng thực)…

Những hạn chế, thiếu sót trong đăng ký các việc hộ tịch được chỉ ra phổ biến như việc sửa chữa sai sót trong sổ đăng ký hộ tịch, hướng dẫn công dân ghi tờ khai đăng ký hộ tịch có nhiều việc chưa đảm bảo yêu cầu Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp. Việc giải quyết các việc thay đổi, cải chính hộ

tịch còn chưa chặt chẽ, đôi khi thiếu căn cứ, làm tăng nguy cơ lạm dụng thay đổi, cải chính để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân như thay đổi hộ tịch để phù hợp với thông tin cá nhân trong các giấy tờ liên quan chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bằng tốt nghiệp… điều này đi ngược với nguyên tắc quản lý hộ tịch xác định nội dung khai sinh là “thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân” mà mọi “Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó”. Tình trạng không thông báo ghi chú cho UBND cấp xã nơi cư trú hoặc nơi đăng ký hộ tịch trước đây của công dân khi thực hiện đăng ký kết hôn, xác định lại dân tộc hoặc thay đổi cải chính hộ tịch tại UBND cấp huyện còn xảy ra ở cả 03 huyện.

Kết thúc thanh tra, ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành yêu cầu các đơn vị được thanh tra cần: Nghiêm túc chấm dứt ngay những thiếu sót, hạn chế và khắc phục, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định đảm bảo hồ sơ chứng thực, hộ tịch được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định hiện hành. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đến cán bộ, công chức quản lý theo thẩm quyền. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp các đơn vị được thanh tra phát biểu tiếp thu kết quả thanh tra; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đại diện Sở Tư pháp phát biểu trong công tác quản lý sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; yêu cầu UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị, địa phương; yêu cầu cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch, chứng thực cần chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu nâng cao nghiệp vụ đảm bảo giải quyết các việc hộ tịch, chứng thực đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của địa phương, của tỉnh trong lĩnh vực Tư pháp nói chung và lĩnh vực hộ tịch, chứng thực nói riêng.

Mai Phương- HCTP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: