Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020

26/12/2019

Ngày 24 tháng 12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. Tại điểm cầu Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng, thủ trưởng một số Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương. Về phía Bộ Tư pháp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long, các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh cùng lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Chủ trì điểm cầu địa phương có các đồng chí Lãnh đạo UBND và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Chí Giang, TUV. Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, TUV. Giám đốc Sở Tư pháp.
 

Đồng chí Vũ Chí Giang, TUV.Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 và đồng chí Nguyễn Văn Bắc, TUV.Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Theo Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2019, Bộ, ngành Tư pháp đã chủ động, khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm và xây dựng, ban hành sớm Chương trình hành động, kế hoạch của Bộ, Ngành thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Công tác chỉ đạo, điều hành của toàn Ngành được thực hiện quyết liệt, thống nhất, bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Ngành đã hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Việc tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư, sơ kết thi hành Hiến pháp năm 2013 được thực hiện khẩn trương, đồng bộ.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành được đẩy mạnh, Chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được cải thiện, Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật vượt chỉ tiêu do Chính phủ giao. Chất lượng các hồ sơ đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL tiếp tục được cải thiện; công tác thẩm định VBQPPL ngày càng đi vào chiều sâu; công tác THADS đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay; xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả, nhất là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là trong cấp phiếu LLTP, chứng thực, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo của Bộ tiếp tục đạt nhiều kết quả cao; tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia về "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam"; bảo vệ thành công Báo cáo Quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; các lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra. Những kết quả đó tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật tiếp tục là thách thức lớn; việc gửi hồ sơ các dự án luật đến Chính phủ, Quốc hội còn chậm so với yêu cầu; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để. Trong THADS, theo dõi THAHC, còn có một số vi phạm của Chấp hành viên, công chức thi hành án trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án; vẫn còn nhiều cơ quan, cá nhân chưa chấp hành nghiêm các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực về vụ việc hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch, chứng thực, công chứng vẫn còn có sai sót, tiêu cực; còn xảy ra tình trạng chậm trễ trong cấp phiếu LLTP cho người dân; hoạt động của các trường trung cấp luật tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo báo cáo, để công tác tư pháp năm 2020 đạt hiệu quả cao hơn, ngành Tư pháp tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu giúp Chính phủ, chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới; Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản QPPL; Chú trọng công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp; Rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến THADS, thi hành án hành chính; nâng tỷ lệ THADS xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước và bổ trợ tư pháp; Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL của cán bộ, nhân dân; Tham mưu giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế; chú trọng phòng ngừa các tranh chấp quốc tế; Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; Rà soát, đánh giá lại công tác đào tạo luật các cấp và đào tạo các chức danh tư pháp, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo của ngành Tư pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá, Bộ Tư pháp đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013. Bộ và các cơ quan tư pháp đã tham gia xây dựng, thẩm định, giúp Chính phủ, trình Quốc hội thông qua, cho ý kiến nhiều dự án luật, nghị quyết. Bộ Tư pháp đã nỗ lực tham mưu Chính phủ thực hiện các giải pháp hiệu quả nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật.

Đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị trong năm 2020, Bộ, ngành Tư pháp tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Phát huy vai trò của mình trong thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật; chủ động tham gia và tích cực đóng góp để hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, góp phần phục vụ nhiệm vụ hội nhập quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức THADS, THAHC, tạo chuyển biến cơ bản, bền vững về mọi mặt trong tổ chức, hoạt động THADS, THAHC trong đó cần tập trung chỉ đạo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, chú trọng cải cách TTHC và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực này; Bộ Tư pháp tiếp tục tập trung nguồn lực, trí tuệ giúp Chính phủ xử lý tốt các vấn đề pháp lý quốc tế; Chú trọng hơn nữa công tác tổ chức, xây dựng Ngành, đào tạo cán bộ trước yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như trong thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả công việc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng và sẽ phối hợp cùng các Bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu các giải pháp tổng thể trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 tại  các địa phương từ sau Hội nghị triển khai công tác của Bộ Tư pháp cho đến trước ngày 15/01/2020./.

Vũ Xuân Quyết

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: