Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020

27/08/2020

Ngày 25/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020 và phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 41- CT/TU ngày 10/8/2020 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 41- CT/TU của Tỉnh ủy. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Về dự hội nghị còn có các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức hội đặc thù; Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; HĐND các huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Tư pháp của các huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ngày 22/12/2015, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 209/2015/ND-HĐND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020. Ngay sau khi Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt sát sao đến các ngành,các cấp, các tổ chức, đoàn thể  triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhờ triển khai Nghị quyết 209 quyết liệt, kịp thời, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh không ngừng được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng nâng cao. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm hơn trước; sự phối hợp của các cấp, các ngành được tăng cường. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai đồng bộ, mạnh mẽ bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Nhân dân ngày càng có điều kiện thuận lợi, cơ hội tham gia tìm hiểu pháp luật phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Nghị quyết đã có tác động trong phạm vi rộng lớn, trên nhiều lĩnh vực và mang lại hiệu quả rõ rệt, thực sự đi vào đời sống xã hội, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân ngày càng nâng cao. Điểm nhấn nổi bật của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua thể hiện rõ nét các mục tiêu của Nghị quyết 209 đã cơ bản hoàn thành đạt hiệu quả tốt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức và công dân được bảo đảm phát huy dân chủ, chất lượng quản lý nhà nước ngày càng nâng cao. Đặc biệt năm 2020 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã phục vụ tích cực Đại hội Đảng các cấp; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cơ chế hỗ trợ, thu hút đầu tư, cải cách hành chính được quan tâm phổ biến tuyên truyền kịp thời, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư vào Vĩnh Phúc. 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 41 ngày 10/8/2020 về “ Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 và thực hiện  Kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 143 ngày 20/8/2020 thực hiện Chỉ thị số 41 của Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau tham luận nhằm đánh giá những kết quả nổi bật và hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong 5 năm thực hiện Nghị quyết; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Thanh Tịnh Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trần Văn Vinh Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị 41 của BTV Tỉnh ủy; rà soát việc triển khai các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương, của tỉnh bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và phản ánh thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị, địa phương, cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để mọi người dân thuận lợi trong tiếp cận, tìm hiểu pháp luật.  Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác này; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm huy động các nguồn lực xã hội, thu hút đội ngũ luật sư, luật gia tư vấn pháp luật miễn phí, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tích cực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 209 trên địa bàn tỉnh 5 năm qua, nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 209 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Công tác PBGDPL đã góp phần phục vụ tích cực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội 16- BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 80-KT/TW ngày 20/6/2020; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh tôi đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cần tăng cường phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:Quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Kết luận 80-KT/TW ngày 20/6/2020, Chỉ thị 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, coi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai thường xuyên, liên tục có trọng tâm, trọng điểm gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; Xây dựng trình HĐND tỉnh Nghị quyết về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2021-2025 cụ thể hóa thực hiện văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó đảm bảo nguồn lực, kinh phí, đổi mới nội dung, hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; Các mục tiêu nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động ở từng cơ quan, đơn vị gắn với công tác thi đua; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, có kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu quả để bảo đảm kịp thời đưa pháp luật vào đời sống xã hội, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân tạo thói quen tự giác chấp hành thực hiện pháp luật cho cơ quan, tổ chức và công dân; Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị có sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, sự chủ động tích cực triển khai của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, đoàn thể gắn chặt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động hòa giải cơ sở, xây dựng thực hiện, hương ước quy ước, triển khai phối hợp dân vận khéo với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn kịp thời các hành vi “nhờn luật, coi thường pháp luật” nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật; Trong thời gian tới dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng mạnh đến phát triển kinh tế-xã hội đòi hỏi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải luôn đi trước một bước, kịp thời phổ biến, tuyên truyền pháp luật để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào đời sống xã hội phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh. UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Lê Huyền

Các tin đã đưa ngày: