Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch của ngành triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia

30/05/2018

Nhằm mục đích quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Ngành những nội dung Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư pháp, góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia của tỉnh. Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ. Kế hoạch đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của Ngành Tư pháp.

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Xây dựng các kênh thông tin đa dạng để triển khai hiệu quả việc công bố các tài liệu pháp lý, các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận nhất; triển khai hiệu quả Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật đầu tư, kinh doanh đến doanh nghiệp.

TS. Trần Vũ Hải - Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội – Chuyên gia pháp luật kinh tế

Bộ Tư pháp truyền đạt tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Sở Tư pháp tổ chức

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP và các văn bản khác có liên quan.

Nâng cấp và nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, duy trì hoạt động hiệu quả chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”, chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật”; đồng thời thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh và của Sở Tư pháp về đầu tư, kinh doanh; các tin, bài phản ánh về hoạt động đầu tư, kinh doanh, gương tổ chức và cá nhân có việc làm cụ thể, thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh, Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương, của tỉnh  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên báo in, báo điện tử, sóng phát thanh, đài truyền hình, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho các tổ chức kinh tế, cán bộ và nhân dân, từ đó có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tạo môi trường an toàn, văn minh, ổn định, thu hút các nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Biên soạn, cung cấp các tài liệu tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đầu tư kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân để tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

Tham mưu giúp UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản QPPL; Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đảm bảo vừa đúng pháp luật vừa tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Thẩm định kịp thời, có chất lượng dự thảo văn bản QPPL. Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành để phát hiện, kịp thời kiến nghị xử lý các quy định không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các quy định về TTHC gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Cập nhật, đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản QPPL của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản QPPL.

Thứ ba, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về xử lý VPHC; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý VPHC; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

Theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân. Trong năm 2018, trọng tâm theo dõi tình hình THPL về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội; đẩy mạnh kiểm tra, xử lý thông tin về tình hình THPL, tính khả thi của văn bản QPPL để tham mưu có chính sách kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các hình thức như: Tổ chức các Hội nghị tập huấn về kiến thức pháp luật doanh nghiệp, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; các buổi đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp. Giải đáp pháp luật cho người dân và doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Thứ tư, công tác Cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp

Xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát TTHC của Sở Tư pháp hàng năm để thực hiện. Đẩy mạnh ứng dung công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động của cơ quan; khai thác triệt để các tính năng của Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Phần mềm quản lý văn bản và điều hành để rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đồng thời tăng tính công khai minh bạch hoạt động của Sở Tư pháp để nhân dân giám sát.

Thực hiện công khai các TTHC thuộc thẩm quyền trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, phấn đấu đến hết năm 2018, toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến của Sở được thực hiện ở cấp độ 3 trở lên.

Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tố tụng, giúp các doanh nghiệp nắm chắc quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết tại tòa án đối với các vụ việc về dân sự, kinh tế, thương mại, góp phần cải thiện, tăng điểm số, chỉ số thiết chế pháp lý của tỉnh.

Thứ năm, công tác Bổ trợ tư pháp. Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đăng ký tài sản tại các luật liên quan để các thủ tục về đăng ký tài sản được thuận tiện, bảo đảm quyền tài sản của người dân, doanh nghiệp. Thúc đẩy phát triển đội ngũ công chứng viên, đấu giá viên, trợ giúp viên pháp lý, quản tài viên, trọng tài và luật sư, nhất là luật sư chuyên sâu về thương mại.

 Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và giải quyết TTHC. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin hoạt động và các nội dung khác của Sở Tư pháp lên Cổng Thông tin điện tử của Sở. Tiếp tục duy trì hiệu quả của Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh và các phần mềm quản lý chuyên ngành  trong hoạt động quản lý điều hành và giải quyết TTHC tại Sở Tư pháp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Dịch vụ đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến”; triển khai thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4, góp phần xây dựng chính phủ điện tử theo lộ trình, chỉ tiêu đã được xác định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử.

Thứ bảy, về công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng công chức, viên chức. Sắp xếp, bố trí đủ biên chế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn phân công cụ thể đơn vị chủ trì thực hiện, đơn vị phối hợp; thời gian thực hiện. Đồng thời, giao Văn phòng Sở tham mưu theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch; định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp kết quả thực hiện trình Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

                                                                        Vũ Xuân Quyết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: