Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản và hòa giải thương mại thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

08/06/2018

Ngày 25/5/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định công bố danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản và hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Theo đó, căn cứ các Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017; số 495/QĐ-BTP  ngày 23/3/2018; số 500/QĐ-BTP ngày 26/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc công  bố TTHC trong các lĩnh vực đấu giá tài sản, hòa giải thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 12 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản và 13 thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Phần II các Quyết định nêu trên của Bộ Tư pháp./.

Anh Phương - PCVP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: