UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Đề án về chế độ, chính sách thu hút nguồn lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Vĩnh Phúc

19/06/2018

Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án số 3942/ĐA-UBND về chế độ, chính sách thu hút nguồn lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề án được ban hành nhằm thu hút khuyến khích và động viên đội ngũ giám định viên tư pháp chuyên trách, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tham gia hoạt động trong lĩnh vực pháp y và Kỹ thuật hình sự trên địa tỉnh nhằm phục vụ cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án được kịp thời, chính xác, khách quan và đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp góp phần bảo đảm công lý, công bằng xã hội, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Đề án đã xác định 5 mục tiêu cụ thể cần đạt được trong thời gian tới đó là: Tạo sự chuyển biến sâu sắc, thống nhất cao về nhận thức của lãnh đạo các Sở, ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh về vị trí, vai trò của hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng và giải quyết yêu cầu của cá nhân, tổ chức; Đảm bảo cơ chế thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan quản lý giám định tư pháp trong tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp; Phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, có cơ chế khuyến khích, ưu đãi để thu hút những chuyên gia đầu ngành, lĩnh vực để đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh ở tất cả các lĩnh vực (trừ những lĩnh vực liên quan đến bí mật nhà nước); Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ năng lực giám định viên tư pháp, người làm công tác giám định, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và chính sách cho đội ngũ giám định viên tư pháp của tỉnh; Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về giám định tư pháp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp của tỉnh và trách nhiệm của lãnh đạo Sở, ngành tham gia Ban Chỉ đạo.

Nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể, Đề án đưa ra 9 nhóm giải pháp như sau:

Nhóm giải pháp thứ nhất tập trung vào việc kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp tỉnh, theo đó tiếp tục kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập, nghiên cứu quan tâm đến việc phát triển mạng lưới tổ chức giám định tư pháp công lập trong các lĩnh vực ngoài pháp y và kỹ thuật hình sự;

Nhóm giải pháp thứ hai là nghiên cứu có bước đi thích hợp để thực hiện xã hội hóa giám định tư pháp, vận động những người có đủ điều kiện và nguyện vọng thành lập các Văn phòng giám định tư pháp trong các lĩnh vực mà tỉnh còn thiếu, nghiên cứu đề xuất Trung ương mở rộng phạm vi xã hội hóa giám định tư pháp.

Nhóm giải pháp thứ ba tập trung nghiên cứu xây dựng cơ chế riêng của tỉnh để thu hút nguồn lực vào hoạt động xã hội hóa giám định tư pháp, trước hết cần tham mưu UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xây dựng cơ chế ưu đãi riêng của tỉnh đối với người làm công tác giám định tư pháp; Tăng cường đội ngũ giám định viên tư pháp; thu hút các chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định. Rà soát, củng cố lực lượng giám định viên tư pháp do Sở ngành quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn người đủ tiêu chuẩn đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, thu hút và lựa chọn chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực tham gia vào hoạt động giám định.

Nhóm giải pháp thứ tư tập trung vào lựa chọn, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập và ngoài công lập; rà soát, lựa chọn, lập, công bố và đăng tải trên cổng thông tin điện tử danh sách người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

Nhóm giải pháp thứ năm tập trung vào nâng cao trình độ, năng lực của giám định viên tư pháp tỉnh, theo đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho giám định viên tư pháp theo thẩm quyền (Sở Tư pháp đào đạo kiến thức pháp luật chung về giám định tư pháp; các Sở, ngành khác đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ).

Nhóm giải pháp thứ sáu tập trung vào đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định tư pháp. Về trụ sở làm việc của Phòng KTHS và Trung tâm Pháp y: Giao Công an tỉnh và Sở Y tế rà soát hai Đề án 571 và 572 để tiếp tục thực hiện các nội dung đã được phê duyệt trong Đề án đảm bảo điệu kiện về trụ sở làm việc cho hai đơn vị này. Đối với nơi làm việc của các giám định viên tư pháp tại các Sở, ngành: Giao các Sở, ngành chuyên môn nơi các giám định viên tư pháp đang công tác tạo điều kiện và bố trí phòng làm việc thích hợp, nơi lưu giữ hồ sơ giám định cho các giám định viên tư pháp, đặc biệt là đối với các vụ việc có nhiều giám định viên tham gia hoặc những vụ việc có thời gian giám định kéo dài. Về trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giám định, đối với những trang thiết bị, phương tiện chưa được mua sắm theo Đề án 571,572. Giao Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giám định đã được phê duyệt theo Đề án số 571,572. Đối với các giám định viên tư pháp tại các Sở, ngành, giao trách nhiệm cho các Sở, ngành nơi các giám định viên làm việc tạo điều kiện cho các giám định viên thuộc tổ chức mình sử dụng trang thiết bị, phương tiện của đơn vị để thực hiện công tác giám định.

Nhóm giải pháp thứ bảy tập trung vào hỗ trợ tài chính cho người làm công tác giám định tư pháp, theo đó UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định tư pháp.

Nhóm giải pháp thứ tám tập trung vào nâng cao hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giám định tư pháp của tỉnh

Nhóm giải pháp cuối cùng là các vấn đề về chế độ báo cáo hoạt động giám định tư pháp và chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động giám định tư pháp, tuyên dương khen thưởng xứng đáng đối với những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong hoạt động giám định tư pháp.

Để thực hiện được các nhóm giải pháp trên, Đề án cũng đặt ra trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giám định tư pháp của tỉnh giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức phối hợp giữa các Sở, ngành trong việc triển khai thực hiện Đề án; các sở ngành chuyên môn quản lý lĩnh vực giám định tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án ở ngành mình, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Đề án, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án; tham mưu đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Đề án./.

Minh Lượng- BTTP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: