Sở Tư pháp Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh

05/10/2018

Ma túy là nguồn gốc của các loại tội phạm và là bạn đồng hành của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Nhằm xây dựng môi trường sống lành mạnh tại cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, phát huy tinh thần tự giác của nhân dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống ma túy, qua đó tạo ra những chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn xã hội. Có nhiều biện pháp cần tiến hành đồng bộ, nhưng một trong những biện pháp có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy là phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý để mỗi cá nhân và cộng đồng toàn xã hội nhận biết được bản chất nguy hiểm của ma túy. Từ đó có những chuyển biến về nhận thức và thay đổi, hành động từ bỏ, tránh xa ma túy.

Thực hiện chủ trương và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực công tác; Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn  dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trong những năm qua, Sở Tư Pháp nhận thức được tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phòng chống và kiểm soát ma túy phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có chỉ đạo phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý. Sở tư pháp ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy triển khai trong toàn Ngành Tư pháp; chỉ đạo các phòng chuyên môn, phòng và Trung tâm thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong"Tháng hành động phòng, chống ma tuý""Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý, ngày 26 tháng 6";tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý ở các địa bàn trọng điểm về ma tuý, các xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma tuý.

Hàng năm Sở Tư pháp còn chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, Đảng viên trong ngành phải năm bắt đầy đủ được nội dung các văn bản chỉ đạo về phòng, chống ma tuý để chấp hành thực hiện và tham gia tuyên truyền đến nhân dân.Vì vậy, đến nay chưa có cán bộ trong ngành và con em trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý. Ngoài ra, Sở Tư pháp tích cực phối hợp với các ngành liên quan đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội. Từ đó góp phần thuận lợi không nhỏ vào việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, giảm dần tỷ lệ vi phạm pháp luật về buôn bán, sử dụng ma túy và các chất kích thích trong thanh thiếu niên riêng và trong toàn xã hội nói chung.

Qua 3 năm triển khai Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là phổ biến, giáo dục pháp luật về ma túy, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành ở tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức trên 1.417  lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đối tượng tượng thuộc ngành quản lý, cán bộ và nhân dân ở cơ sở với trên 160.000  lượt người tham dự. Nội dung bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân, trong đó tập trung tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy ….Trong đó mở trên 40 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở chuyên đề  pháp luật về phòng, chống tội phạm có nội dung phòng, chống ma túy. Mở 01 hội nghị Báo cáo viên pháp luật cho trên 300 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện với chuyên đề tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có nhiều nội dung quan trọng về phòng, chống ma túy; in, phát hành 3000 cuốn sách tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; biên tập và cấp phát trên 7.000 đĩa CD cho hệ thống lao truyền thanh cơ sở, trong đó có 03 số chuyên đề về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy với số lượng 1.380 đĩa. Phát trên 46.000 tài liệu tuyên truyền (2.300 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật/tháng) cho các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn; xuất bản trên 50.000 cuốn Bản tin Tư pháp.  Qua đó, cung cấp, phổ biến kiến thức, cập nhật và phổ biến các quy định pháp luật, chính sách mới được ban hành, trong đó có các nội dung về phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  bằng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND, trong năm 2017, Sở tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cuộc thi đã thu hút được 20.663 lượt học sinh tham gia. Năm 2018 Sở Tư pháp phối hợp với Báo Vĩnh Phúc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017”; phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức cuộc thi sân khấu “Kể chuyện theo án” trong đó có nhiều nội dung câu hỏi liên quan đến các quy định về phòng, chống ma túy. Các cuộc thi mang lại nhiều kết quả nổi bật, thu hút đông đảo lượt người tham dự góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại tích cực đổi mới, tạo sức lan tỏa rộng khắp và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.Hàng tháng Sở Tư pháp phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh xây dựng các chuyên mục pháp luật, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Đây thực sự là kênh thông tin hữu ích, là cầu nối kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phản ánh việc chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy còn bộc lộ một số hạn chế đó là: Một số nơi công tác tuyên truyền chưa thực sự xuống tới đối tượng có nguy cơ cao và người nghiện ma túy. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn thiếu về số lượng. Kinh phí giành cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, chủ yếu lồng ghép vào nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị. Cá biệt có những nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát, chưa tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tuyên truyền.

Phòng chống tệ nạn ma túy không phải là trách nhiệm của riêng ai, riêng cơ quan nào mà cần một phong trào quần chúng rộng rãi, phải có tính xã hội cao. Vậy, để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả cần phải có sự chung tay hơn nữa của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cộng đồng xã hội và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy, mọi thành viên trong xã hội có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

                                                                                                Ngọc Huyền

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: