UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/10/2018

Thực hiện Luật công chứng số 53/2014/QH13, ngày 27/9/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Quy chế quy định những vấn đề về cập nhật, tra cứu, cung cấp, sử dụng, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về hợp đồng, giao dịch do các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện; quyền, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện Quy chế này. Đối tượng áp dụng làcác tổ chức hành nghề công chứng, các công chứng viên, Hội Công chứng viên tỉnh, đơn vị quản trị hệ thống, Quản trị cơ sở dữ liệu công chứng,các cá nhân, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin bao gồm: Tòa án nhân dân các cấp gửi Quyết định ngăn chặn, Quyết định giải tỏa ngăn chặn đến Sở Tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp gửi Quyết định có liên quan đến việc kê biên tài sản, chấm dứt kê biên tài sản, Quyết định ngăn chặn, Quyết định giải tỏa ngăn chặn đến Sở Tư pháp; Cơ quan Thi hành án Dân sự các cấp gửi Quyết định có liên quan đến việc kê biên tài sản, chấm dứt kê biên tài sản, Quyết định ngăn chặn, Quyết định giải tỏa ngăn chặn đến Sở Tư pháp; Các Cơ quan điều tra và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Công an các cấp gửi Quyết định ngăn chặn, Quyết định giải tỏa ngăn chặn đến Sở Tư pháp; Các Sở, ngành, UBND các cấp gửi các Quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến Sở Tư pháp.

Tất cả các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải tham gia vào cơ sở dữ liệu công chứng, cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đã được công chứng; đảm bảo kết nối các thông tin hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản với tất cả các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và khai thác cơ sở dữ liệu về ngăn chặn tài sản nhằm ngăn ngừa rủi ro trong nghiệp vụ công chứng, như: Công chứng nhiều giao dịch với cùng một tài sản hoặc công chứng tài sản đã bị ngăn chặn.

Nếu tổ chức hành nghề công chứng nào không tham gia vào cơ sở dữ liệu công chứng để xảy ra việc công chứng nhiều giao dịch với cùng một tài sản hoặc công chứng tài sản đã bị ngăn chặn sẽ bị xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai, quản lý và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng.

Dương Thị Minh Lượng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: