Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc: Triển khai công tác Quý IV năm 2019

01/11/2019

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-HLGVN ngày 07/10/2019 của Hội Luật gia Việt Nam về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc khoá VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Kế hoạch số 04/KH-HLG ngày 20/12/2018 Hội Luật gia tỉnh về triển khai công tác Hội Luật gia năm 2019. Ngày 31/10/2019, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị lần thứ hai để triển khai công tác Quý IV năm 2019.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong 09 tháng đầu năm, Hội luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật: công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được các tổ chức Hội triển khai theo chương trình, kế hoạch, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương HLG Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương và đảm bảo theo quy chế hoạt động của Hội. Nhiều cấp hội, chi hội đã khắc phục khó khăn về tổ chức, đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất để làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác tổ chức, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất được các cấp hội, chi hội quan tâm và nghiêm túc triển khai. Tuy nhiên, do thực hiện chương trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế, giảm đầu mối ở địa phương nên công tác này chậm được triển khai và kết quả hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia tỉnh, góp phần hoàn thiện thể chế chính sách của Trung ương và địa phương. HLG tỉnh đã tham gia ý kiến vào 40 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh, trong đó: 08 dự thảo Nghị quyết của HĐND, 32 Quyết định của UBND tỉnh; Chi hội Luật gia Sở Tư pháp cử các luật gia tham gia ý kiến vào 97 dự thảo văn bản của tỉnh, trong đó có 77 hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND, 20 Quyết định của UBND tỉnh. Thẩm định 66 dự thảo văn bản của tỉnh, trong đó có 19 hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và 47 Quyết định của UBND tỉnh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước của các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế…       Nhìn chung hoạt động tham gia xây dựng pháp luật được HLG tỉnh và các tổ chức hội quan tâm, chỉ đạo và thực hiện có trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan lấy ý kiến như Trung ương HLG Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai ở hầu hết các tổ chức hội và đã đạt được kết quả đáng kể. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể để triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực sát với thực tế địa phương, đưa pháp luật vào cuộc sống có hiệu quả. Duy trì tuyên truyền pháp luật qua chuyên mục “Giới thiệu văn bản, hỏi đáp pháp luật” trên Đài PT-TH tỉnh, “Hỏi đáp pháp luật” trên Báo Vĩnh Phúc. Phối hợp với Sở Tư pháp biên tập phát hành sách tìm hiểu pháp luật ...

09 tháng đầu năm, Các Luật gia hoạt động trong các lĩnh vực trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, luật sư đã tiếp nhận, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với khoảng  1.166 vụ việc ở các lĩnh vực pháp luật về: Hình sự; tố tụng hình sự; thi hành án hình sự; Dân sự; tố tụng dân sự; thi hành án dân sự; Hôn nhân gia đình, trẻ em; hành chính; tố tụng hành chính; khiếu nại, tố cáo. (Trong đó, phối hợp với Trung tâm TGPLNN tỉnh thực hiện 363 vụ việc; phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện 763 vụ việc). Đồng thời, ban hành các quyết định cử Trợ giúp viên, Luật sư là cộng tác viên tham gia tố tụng, thực hiện đại diện ngoài tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Công tác của Hội 09 tháng đầu năm 2019,  Hội Luật gia các cấp đã thực hiện nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và của Tỉnh ủy. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy, Chính quyền. Thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HLG ở địa phương. Nhìn chung, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội đã đề ra trong năm 2019.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của các tổ chức Hội Luật gia trong tỉnh là: Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh khoá VI (Nhiệm kỳ 2019 - 2024); Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTG ngày 30/8/2019 của Thủ trướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục triển khai toàn diện các hoạt động của tổ chức hội trong tham gia công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám sát thực hiện pháp luật, cải cách hành chính; cải cách tư pháp… ở địa phương theo kế hoạch công tác Hội năm 2019 đã xác định; Chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là UBMTTQVN tỉnh thực hiện giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Tiếp tục chỉ đạo việc tham gia của hội viên HLG trong hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Phương Anh- TGPL

Các tin đã đưa ngày: