Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

19/11/2019

Ngày 12/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn  và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động chỉ đạo cụ thể hóa, tích cực tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai; nhận thức của các cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực này được nâng lên; công tác quản lý nhà nước ngày càng được tăng cường; hiệu quả sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân được nâng lên, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng đất đai ở nhiều địa phương vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất xảy ra còn nhiều, ở tất cả các địa phương; việc xây dựng công trình trái phép trên đất nông, lâm, nghiệp, tự ý mua bán đất lâm nghiệp vẫ diễn ra phức tạp; việc vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, hành lang giao thông và các công trình chuyên dụng, tạo lập tài sản trái phép trên đất đã quy hoạch, đã thực hiện giải phóng bồi thường mặt bằng xảy ra nhiều; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân còn chậm; có nơi xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài...

Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là: Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong lĩnh vực đất đai chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; các cấp, các ngành, nhất là các địa phương chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt, chưa tập trung giải quyết, chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo của tỉnh; việc xử lý vi phạm còn thiếu kiên quyết, không triệt để; nhiều cán bộ đứng đầu cấp cơ sở còn né tránh, buông lỏng quản lý; cấp trên chưa xử lý nghiêm cán bộ cấp dưới thiếu trách nhiệm để phát sinh nhiều vi phạm mới; UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng chỉ đạo còn chung chung, chưa đưa ra các giải pháp căn cơ, chính sách, hướng dẫn cụ thể đối với việc xử lý từng dạng vi phạm; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai có nơi còn hạn chế, hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu; ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một bộ phận người dân, tổ chức và doanh nghiệp chưa cao, vì lợi ích cá nhân nên cố tình vi phạm; pháp luật về đất đai có nhiều thay đổi, chưa đồng bộ; quy hoạch còn chồng chéo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc chủ động phòng ngừa, xử lý các vi phạm về đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần phải quyết tâm, tập trung giải quyết trong thời gian tới. Phương châm phải làm kiên quyết, chặt chẽ, có lộ trình, có kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, để tạo sự chuyển biến, có kết quả rõ rệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1744-TB/TU ngày 4/6/2019 “về xử lý các vi phạm về đất đai, giải quyết tồn tại về đất ở, đất dịch vụ, quản lý quỹ đất thương phẩm của tỉnh”.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; xác định trách nhiệm và việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nếu để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm mới ngay từ khi mới phát sinh, không để tồn đọng kéo dài; có lộ trình và giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm cũ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn gắn với thực hiện Nghị quyết số 0-NQ/TU ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến 2020, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực đất đai của toàn xã hội; để người dân nhận thức và hiểu biết đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến đất đai. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời xử lý nghiêm đối với người sử dụng đất có vi phạm, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm.

4. Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo: Rà soát, phân loại các vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn; đánh giá cụ thể nguyên nhân và tình trạng pháp lý từng trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp; việc xử lý phải đảm bảo ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp mới; nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với sự phát triển kinh tế, thế mạnh của vùng, địa phương; Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đủ điều kiện. Giải quyết kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư theo đúng quy định, phù hợp với thực tế; Tăng cường công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định ngay từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, không để phát sinh các điểm nóng, lan rộng, vượt cấp, khiếu nại đông người...

Lê Huyền

Các tin đã đưa ngày: