Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh

06/03/2020

Nhằm triển khai có hiệu quả các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, ngày 26/02/2020 UBND tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.  

Mục đích của kế hoạch là phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật: Kế hoạch đã xác định triển khai, phổ biến 11 luật, bao gồm: Bộ luật Lao động; Luật Chứng khoán; Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: Tổ chức quán triệt và phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; biên soạn, biên tập, in ấn phát hành tài liệu phổ biến về những nội dung cơ bản của các văn bản luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Trong đó tập trung vào những vấn đề sự cần thiết ban hành, bố cục, nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật; đăng tải toàn văn nội dung các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật) trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác khi có nhu cầu; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông phổ biến về những nội dung cơ bản các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

                                                                                             Phan Bích

Các tin đã đưa ngày: