Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020

09/03/2020

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-HĐPH ngày 06/01/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2020, ngày 26/02/2020 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 41/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng năm 2020.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khẳng định vị trí, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong tư vấn, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Nội dung hoạt động của Hội đồng được xác định cụ thể trong kế hoạch, bao gồm: Tư vấn giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong đó gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2020; định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tham mưu, tư vấn củng cố, kiện toàn, nâng cao lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tư vấn, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; tư vấn hướng dẫn, tổ chức đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định;tư vấn, hướng dẫn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng về triển khai các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; tăng cường việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; tham mưu tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020 và tư vấn UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2021-2025…

                                                                                             Phan Bích

Các tin đã đưa ngày: