UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020

10/03/2020

Nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND trong phạm vi toàn tỉnh, tập trung đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Qua tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ngày 26/2/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 43/KH-UBND về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020. Trong đó có những nội dung chính như sau:

Về nội dung tổng kết: Tổ chức tổng kết toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ- HĐND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào những nội dung sau: Công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết; Đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết (Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; Những đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; Xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL; Nội dung, hình thức PBGDPL; việc đổi mới các hình thức, xây dựng và áp dụng mô hình PBGDPL phù hợp, có hiệu quả với đối tượng, địa bàn và yêu cầu thực tiễn; Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL và công tác xã hội hóa (quan tâm đầu tư các phương tiện, trang thiết bị, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, thu hút các nguồn lực tham gia PBGDPL...); Đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND; Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong tổ chức triển khai Nghị quyết và nguyên nhân; Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL giai đoạn 2021-2025 và Đề xuất xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND.

Về hình thức

- Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết trên phạm vi toàn tỉnh.

- Cấp huyện: UBND các huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức Hội nghị tổng kết trên địa bàn cấp huyện.

- Cấp xã: Đối với UBND các xã, phường, thị trấn tùy thuộc vào điều kiện của địa phương tổng kết bằng văn bản hoặc hội nghị đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Về thời gian

- Cấp xã: Hoàn thành trước ngày 15/4/2020

- Cấp huyện: Hoàn thành trước ngày 30/4/2020

- Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tổng kết hoàn thành trước ngày 30/4/2020.

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 6/2020.

Ngọc Huyền

Các tin đã đưa ngày: