UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

11/03/2020

Nhằm kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, ngày 05/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào một số nội dung công việc như sau: Triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến các ngành, các cấp; xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 68 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng; thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng; thực hiện các công tác hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại; tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại và tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra./.

Dương Thị Minh Lượng

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: