Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

26/03/2020

Ngày 17/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/5/2020.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: thời gian thi hành án dân sự; thỏa thuận thi hành án dân sự; phân chia tài sản trong thi hành án dân sự; bảo đảm thi hành án dân sự; cưỡng chế thi hành án dân sự; đấu giá tài sản của người phải thi hành án;…

Đối với việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định này./.

Dương Thị Minh Lượng 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: