Kết quả kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2020 tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên

12/01/2021

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh, ngày 27/02/2020 Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP về việc kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2020 và thành lập Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng Đoàn. Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại Uỷ ban nhân dân (UBND) 06 xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, gồm các đơn vị: Tích Sơn, Thanh Trù, Đồng Tâm, Ngô quyền, Liên Bảo và Khai Quang. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện pháp luật hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi của công chức tư pháp, hộ tịch và UBND cấp xã; công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch và nội dung liên quan đảm bảo thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại UBND các xã, phường được kiểm tra trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm kiểm tra.

 Qua kiểm tra cho thấy công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đúng mức của Lãnh đạo UBND các xã, phường. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và đưa công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi ở đơn vị dần đi vào nề nếp. Một số kết quả, ưu điểm quan trọng như: Kịp thời chỉ đạo, tăng cường quản lý nhà nước trong công tác hộ tịch theo yêu cầu Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác hộ tịch giai đoạn 2018-2019 theo Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 03/01/2018 của Sở Tư pháp, kết quả 01 công chức tư pháp hộ tịch phường Ngô Quyền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phần mềm hộ tịch dùng chung và Phần mềm quản lý chứng thực tại 06/06 đơn vị được kiểm tra, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới. Thực hiện tốt liên thông, kết nối dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh theo Quy chế phối hợp số 494/QCPG/STP-BHXH  ngày 11/5/2020 của Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh, từ đó rút ngắn thời hạn giải quyết cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ sau khi đăng ký khai sinh, giảm áp lực về nhân lực, chi phí đi lại cho người dân và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Công tác sơ kết, tổng kết, tham gia ý kiến dự thảo văn bản pháp luật mới được thực hiện nghiêm túc như: tổng kết 10 năm thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; sơ kết 03 năm thi hành Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi đầy đủ, khoa học ở hầu hết các đơn vị. Việc ghi sổ hộ tịch được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, ít tẩy xóa, sửa chữa. Việc thực hiện mở, khoá sổ hộ tịch và đóng dấu giáp lai giữa các trang của sổ hộ tịch cơ bản đáp ứng yêu cầu. Thực hiện trực, tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch, chứng thực của cá nhân, tổ chức, đạt gần 100% các việc hộ tịch, chứng thực được giải quyết đúng, trước hạn. Niêm yết công khai thủ tục hành chính được UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị để người dân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện theo quy định và giám sát, phản ánh việc thi hành pháp luật của chính cán bộ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2020 đến hết tháng 10/2020, 06 đơn vị được kiểm tra đã tiếp nhận giải quyết: 12.431 việc đăng ký hộ tịch (trong đó: 6.514 việc đăng ký khai sinh; 1.288 việc đăng ký kết hôn; 1.061 việc đăng ký khai tử; 3.568 các việc hộ tịch khác); 14 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi; giải quyết 233.862 việc chứng thực (trong đó: chứng thực bản sao từ bản chính 214.418 bản; chứng thực chữ ký 5.570 việc; chứng thực hợp đồng, giao dịch 222 việc; cấp bản sao từ sổ gốc 14652 bản); tổng phí, lệ phí thu, nộp ngân sách nhà nước hơn 582.281.000 đồng.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn được thực hiện kịp thời, nghiêm túc bằng các hình thức phù hợp như hội nghị tập huấn, hệ thống loa truyền thanh, thông qua hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở, sách, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền khác... từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi khi bản thân, gia đình có sự kiện hộ tịch, nuôi con nuôi phát sinh. Nên đã hạn chế, chấm dứt tình trạng trẻ không được đăng ký khai sinh hoặc không đăng ký nuôi con nuôi… thực hiện tốt hơn việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ bị bỏ rơi, trẻ là con ngoài giá thú, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khác.

Có kết quả quan trọng đó, do Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên, UBND các xã, phường chủ động ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp hàng năm, có xác định nhiệm vụ cụ thể của công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi- những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức và chiếm vị trí quan trọng của công tác Tư pháp ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch đều đạt chuẩn điều kiện theo quy định của Luật: 100% có trình độ đào tạo đại học luật (vượt yêu cầu là trung cấp luật), có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo yêu cầu. Việc tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký, quản lý nhà nước được quan tâm thực hiện tốt như đầu tư máy vi tính, máy in, đường truyền Internet, đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, đáp ứng tốt việc thực hiện Phần mềm quản lý chứng thực và Phần mềm hộ tịch dùng chung, góp phần cải cách hành chính, rút ngắn thời hạn giải quyết, phục vụ tốt công tác quản lý, lưu trữ, khai thác và cung cấp thông tin hộ tịch, chứng thực đã đăng ký.

Tuy nhiên các xã, phường còn gặp những khó khăn, hạn chế trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện như: Khối lượng công chức tư pháp hộ tịch đảm nhận ngày càng tăng về số lượng với hơn10 nhóm nhiệm vụ cơ bản của công tác Tư pháp và các việc khác theo phân công của Chủ tịch UBND cùng cấp như tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm soát, cải cách hành chính… trong khi hầu hết các xã, phường chỉ có 01 công chức tư pháp hộ tịch (riêng phường Ngô Quyền bố trí 02 công chức), nên đôi khi quá tải. Yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm pháp lý của công chức tư pháp hộ tịch trong tham mưu, quản lý, giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiệc chức trách, nhiệm vụ. Trình độ dân trí chưa đồng đều, có tình trạng vi phạm do không hiểu luật hoặc lách luật, không thực hiện nghĩa vụ đăng ký sự kiện hộ tịch, nuôi con nuôi vì mục đích trục lợi, trái pháp luật... điều đó tạo ra những áp lực nhất định cho cán bộ, công chức trong thực hiện  nhiệm vụ.

Nên trong tổ chức thực hiện còn xảy ra một số hạn chế và sai phạm, như: Xác định sai nội dung khi đăng ký hộ tịch (thực hiện thay đổi quê quán; thu hồi, cấp lại bản chính Giấy khai sinh sau khi thay đổi, cải chính hộ tịch); tình trạng buông lỏng quản lý trong thực hiện thay đổi, cải chính hộ tịch nhằm hợp lý hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân còn xảy ra; công chức tư pháp hộ tịch chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo UBND đăng ký hộ tịch; việc đăng ký nuôi con nuôi, nhận cha mẹ con trong một số trường hợp còn chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; việc ghi sổ, lưu trữ hồ sơ hộ tịch, chứng thực nuôi con nuôi có nơi chưa đảm bảo yêu cầu (để chống nội dung, sửa chữa sai sót không đúng quy định; người đi đăng ký không ký sổ). Việc thực hiện chứng thực chữ ký, điểm chỉ và chứng thực hợp đồng giao dịch tại một số đơn vị còn nhiều hạn chế (nhầm lẫn giữa chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; lấy một chứng thực cho nhiều hợp đồng giao dịch, hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu). Việc thu lệ phí hộ tịch, phí chứng thực còn nhiều hạn chế, sai sót cần cần nghiêm túc chấm dứt, khắc phục như thu không đúng mức quy định, miễn phí, lệ phí không đúng đối tượng.

Thông qua hoạt động kiểm tra, đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, sai phạm của cơ sở; trao đổi, hướng dẫn giúp cán bộ, công chức hoàn thiện, bổ sung và khắc phục những sai sót. Đề nghị UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND các xã, phường xác định đúng vị trí, vai trò của công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương để có quan tâm, chỉ đạo đúng mức, kịp thời. Chủ động xây dựng các chương trình, giải pháp toàn diện từ chính sách, đến nhân lực, tài chính và các yếu tố khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về Tư pháp ở địa phương. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc rà soát, tự kiểm tra toàn bộ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại UBND xã, phường trên địa bàn; kịp thời khắc phục, hoàn thiện những hạn chế, thiếu xót; thu hồi, hủy các việc, giấy tờ hộ tịch đăng ký, cấp trái quy định pháp luật hộ tịch theo phân cấp; chấn chỉnh thực hiện nghiêm pháp luật hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực tại địa phương, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Trong công tác sử dụng cán bộ, công chức cần có kế hoạch trung, dài hạn trong tuyển dụng, quy hoạch, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tư pháp các cấp đảm bảo hợp lý, ổn định, đúng chức danh, tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị. Đề nghị UBND thành phố Vĩnh Yên tăng cường và thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBND xã, phường trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi ở địa phương trong thời gian tiếp theo.

Mai Phương

Các tin đã đưa ngày: