Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021

23/07/2021

Ngày 5/7/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND về việc điều chỉnh vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021, cả 02 Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 29/6/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND đã thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai doạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND nêu ra các mức điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm (bao gồm nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang thanh toán năm 2021) và nêu cụ thể mức phân khai chi tiết tổng số 342,379 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho các nhiệm vụ và dự án.

Tại Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

- Dự kiến tổng nguồn vốn NSTW kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 tỉnh Vĩnh Phúc theo Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ là 3.234.400 triệu đồng, trong đó: Vốn NSTW trong nước là 2,587,100 triệu đồng; Vốn NSTW nước ngoài là 648,300 triệu đồng.

- Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn Ngân sách Trung ương:

+ Phương án phân bổ kế hoạch dầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn NSTW trong nước tổng số 2,587,100 triệu đồng trong đó danh mục và phương án phân bổ cho từng dự án như sau: Thu hồi các khoản vốn ứng trước: 58.000 triệu đồng; Đầu tư các dự án chuyển tiếp:  51.500 triệu đồng; Đầu tư các dự án  kết nối có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nhanh, vền vững: 1.134.000 triệu đồng; Đầu tư các dự án mới: 1.343.600 triệu đồng.

+ Phương án phân bổ kế hoạch và đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn NSTW vốn nước ngoài: Tổng số 648.300 triệu đồng trong đó danh mục và phương án phân bổ kế hoạch NSTW vốn nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Mức vốn cho các dự án theo các quyết định phê duyệt dự án và các hiệp định vay đã ký với các nhà tài trợ nước ngoài.

Tại Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND nêu ra các mức điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm (bao gồm nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang thanh toán năm 2021) và nêu cụ thể mức phân khai chi tiết tổng số 342,379 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho các nhiệm vụ và dự án:

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm (bao gồm nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang thanh toán năm 2021):

- Điều chỉnh giảm, thu hồi về ngân sách tỉnh: tổng số 13,055 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 của các dự án không có nhu cầu sử dụng vốn, trong đó: Nguồn kế hoạch đầu tư công đầu năm 2020 kéo dài sang thanh toán năm 2021: 12,718 tỷ đồng; Nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021: 0,337 tỷ đồng.

- Bố trí vốn từ nguồn thu hồi về ngân sách tỉnh nói trên: Tổng số 13,066 tỷ đồng (trong đó 12,718 tỷ đồng nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang thanh toán năm 2021 và 0,337 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch đầu tư đầu năm 2021) cho 28 dự án đã quyết toán dự án hoàn thành còn thiếu vốn.

Về phân khai chi tiết trong tổng số 342,379 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho các nhiệm vụ, dự án, cụ thể:

- Vốn dành cho công trình trọng điểm: Bố trí 112 tỷ đồng cho 02 dự án (trong đó: 01 dự án chuyển tiếp và 01 dự án khởi công mới) theo đề nghị của các chủ đầu tư .

- Vốn dành cho các chương trình, nhiệm vụ, Nghị quyết: Bố trí 27,541 tỷ đồng, trong đó: Vốn chuẩn bị đầu tư: Bố trí 13,795 tỷ đồng cho 29 nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ chương đầu tư hoặc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; Bố trí chuyển nguồn bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện tổng số 13,746 tỷ đồng để hỗ trợ 02 huyện (huyện Yên Lạc và huyện Vĩnh Tường) xây dựng xã nông thông mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 866/UBND-KT1 ngày 04/2/2021.

- Vốn, ngành, lĩnh vực: Bố trí 202,838 tỷ đồng, trong đó: Vốn thực hiện quy hoạch bố trí 13,89 tỷ đồng cho 04 nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí; Bố trí tổng số 188,948 tỷ đồng cho 17 dự án(trong đó 06 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang đến nay đã quyết toán dự án hoàn thành và 11 dự án khởi công mới) của 07 ngành, lĩnh vực theo đề nghị của chủ đầu tư.

Mai Duyên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: