Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đề nghị quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trong cả nước

01/08/2021

Ngày 22/7/2021 Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp có Công văn số 81-CV/BCSĐ gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị nâng cao chất lượng công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã (công chức TPHT). Công văn đánh giá vị trí, vai trò quang trọng đội ngũ công chức TPHT cấp xã trong tham mưu, giúp UBND cùng cấp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, quản lý và giả quyết công việc tư pháp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước, công chức TPHT đảm nhận thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ cơ bản về kiểm tra, theo dõi, thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công tác tư pháp khác tại địa phương. Đòi hỏi người làm công tác TPHT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bắt buộc theo quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Công văn số 2663/BNV-CQĐP ngày 24/5/2021 của Bộ Nội vụ như: Phải có trình độ từ trung cấp luật trở lên, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, phải am hiểu về chính trị, pháp luật, phong tục, tập quán, có năng lực về tổ chức vận động nhân dân, điều kiện, tiêu chuẩn về độ tuổi, văn hóa, tin học, chữ viết rõ ràng.

Tuy nhiên, trước thực trạng một số địa phương thực hiện không nghiêm túc việc tuyển dụng, sử dụng người không đủ tiêu chuẩn làm công tác TPHT; số lượng người làm công tác hộ tịch chưa phù hợp với khối lượng khối lượng công việc nhiều, tính chất công việc phức tạp tại các xã, phường loại 1, 2 khi chỉ bố trí 01 công chức tư pháp hộ tịch; có sự biến động lớn về công chức tư pháp hộ tịch; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức TPHT... đã ảnh hưởng đến chất lượng triển khai công tác tư pháp cấp xã trong thời gian qua.

Trên cơ sở vị trí, vai trò quan trọng của công tác Tư pháp, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, kiện toàn đội ngũ công chức TPHT cấp xã đảm bảo: Đủ về số lượng, ưu tiên bố trí công chức TPHT chuyên trách tại xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Thực hiện tuyển dụng, bố trí cán bộ làm công tác Tư pháp hộ tịch đúng tiêu chuẩn quy định Luật Hộ tịch, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Đề nghị cân nhắc kỹ việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức TPHT cấp xã theo hướng đảm bảo hài hòa giữa việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và yêu cầu công tác tư pháp ở địa phương. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công chức TPHT đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Tư pháp trong tình hình mới.

Mai Phương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: