Giao ban công tác tư pháp tháng 5 năm 2018

05/06/2018

Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp khối các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ tháng 05 năm 2018; dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Giám đốc Sở Tư pháp để đánh giá kết quả công tác tháng 5, đề ra nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở và Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác tư pháp khối các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Sở tháng 5 năm 2018, đã có 8 ý kiến tham gia thảo luận của các đơn vị.

Nhìn chung, trong tháng 5 năm 2018, các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ đã bám sát vào Chương trình công tác tư pháp năm 2018 của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp khối các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ vẫn còn một số hạn chế: Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm; thực hiện kế hoạch viết tin, bài đăng Cổng Thông tin điện tử của Sở còn chưa đảm bảo về số lượng, chất lượng một số tin, bài còn thấp; việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, email công vụ hiệu quả chưa cao…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được nêu trong chương trình công tác tư pháp năm 2018 và trong dự thảo Báo cáo công tác tháng, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL: Tiếp tục thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh.

- Phòng Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý VPHC. Tổ chức điều tra, khảo sát về tình hình THPL tại một số đơn vị. Điều tra khảo sát thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật: Triển khai tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp biên soạn sách Hỏi đáp tình huống cung cấp kiến thức pháp luật cho đối tượng đặc thù là người lao động trong doanh nghiệp.

- Phòng Hành chính tư pháp:  Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP để xây dựng Cơ sở dữ liệu và cấp phiếu LLTP trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Học viện tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp. Tổ chức Tọa đàm về tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công tác triển khai thi hành Luật LLTP trên địa bàn tỉnh, hội nghị tập huấn công tác pháp chế.

- Phòng Bổ trợ tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định trong lĩnh vực Pháp y và Kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất; Tham mưu thực hiện Đề án chuyển đổi phòng Công chứng số 2 thành Văn phòng Công chứng khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Phòng Tổ chức cán bộ: Rà soát, sắp xếp vị trí việc làm theo Đề án đã được Sở Nội vụ phê duyệt; Xây dựng Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá, xếp hạng Phòng Tư pháp năm 2018. Nghiên cứu, phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng Quy chế phối hợp trong việc luân chuyển, bổ nhiệm Trưởng phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch.

- Văn phòng Sở: Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018; Tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện công tác chuyên môn phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2018; đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, email công vụ và Cổng Thông tin, điện tử Sở Tư pháp.

Đối với các đơn vị khác, Giám đốc Sở yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch triển khai công tác năm 2018 của Sở Tư pháp.

                                                     Vũ Xuân Quyết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: