Sở Tư pháp ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

26/06/2018

Ngày 07/6/2018, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Kế hoạch được triển khai đảm bảo hiệu quả cao nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện; huy động người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động cải cách TTHC của cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC; phát huy vai trò của truyền thông, báo chí qua Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, bản tin tư pháp, tập huấn, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động…trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

Các nội dung triển khai thực hiện được nêu cụ thể, chi tiết: Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tầm quan trọng, ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác tiếp nhận và phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTHC của Trung ương và địa phương; những kết quả đạt được của công tác cải cách TTHC; lợi ích của việc kiểm soát TTHC; Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện TTHC; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước.

Hình thức triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đa dạng, phong phú như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, các báo đài Trung ương thường trú tại tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, bản tin tư pháp...; lồng ghép nội dung các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động đểtuyên truyềnpháp luật về kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân; kết hợp lồng ghép hoạt động kiểm soát TTHC với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin; kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp phích, phát tờ rơi, tờ gấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị trực thuộc./.

Anh Phương

Các tin đã đưa ngày: