Phát hiện một số sai phạm khi tiến hành thanh tra về lĩnh vực công chứng

06/07/2018

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-STP  ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chấp hành pháp luật của một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt, từ ngày 02/5/2018  đến 23/5/2018, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại 07 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 02 phòng công chứng Số 1, Số 2 thuộc Sở Tư pháp và 05 Văn phòng công chứng (Kim Minh, Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Hoàng Kim).

Mục đích của cuộc thanh tra là nhằm kịp thời phát hiện những kẽ hở, bất cập của pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý nhà nước về  hoạt động công chứng đồng thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong quá trình hành nghề. Nội dung thanh tra là “việc chấp hành pháp luật về công chứng được quy định tại Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Kết quả hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017: 02 Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp đã thực hiện công chứng được 3.574 việc, phí thu được là 1.368.488.000 đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước là 684.244.000 đồng; 05 Văn phòng công chứng đã thực hiện công chứng được 17.859 việc, phí thu được 4.146.597.000đồng, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 233.712.930đồng.

Kiểm tra hoạt động nghiệp vụ, hầu hết các tổ chức hành nghề công chứng được thanh tra đã thực hiện cơ bản đúng quy định của Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành;  thực hiện nghiêm việc niêm yết thủ tục công chứng, nội quy làm việc, phí công chứng, thù lao công chứng theo quy định;  mở các loại sổ công chứng; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, thanh tra, kiểm tra. Góp phần giải quyết được số lượng lớn hợp đồng, giao dịch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia công chứng, từng bước đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức về công chứng trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt chủ trương chung về xã hội hóa hoạt động công chứng.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề Công chứng được thanh tra lần này vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, thậm chí có sai phạm trong hoạt động hành nghề như:

- Lập sổ công chứng và sổ chứng thực không đúng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP và Thông tư 03/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Hồ sơ công chứng lưu trữ không đầy đủ: không có phiếu yêu cầu công chứng, phiếu yêu cầu công chứng không đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 40 Luật công chứng; không lưu trữ bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng.

- Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản là quyền sử dụng đất nhưng không có biên bản họp gia đình, thông báo niêm yết, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng tử; không có giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản; công chứng việc sửa đổi bổ sung, hủy hợp đồng, giao dịch nhưng hồ sơ không có hợp đồng chính để sửa đổi, bổ sung và hủy.

- Văn bản công chứng thiếu các nội dung quan trọng như: Công chứng hợp đồng, giao dịch thiếu chữ ký của công chứng viên,người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng; lời chứng của công chứng viên trong các văn bản công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 46 Luật công chứng, cá biệt có trường hợp công chứng viên không ký vào lời chứng, không đóng dấu và không vào số công chứng.

Kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn  thanh tra đã tiến hành lập 04 biên bản vi phạm hành chính và ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 công chứng viên,với tổng số tiền là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở đã yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng phải nghiêm túc kiểm điểm, rà soát, tự chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, chấm dứt ngay các hành vi sai phạm và tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để khắc phục những thiếu sót, vi phạm mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Đối với phòng Bổ trợ tư pháp cần chủ động và tích cực tham mưu với Lãnh đạo Sở trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực công chứng, thường xuyên tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công chứng cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.Thường xuyên nhắc nhở các tổ chức hành nghề công chứng tuân thủ pháp luật, nhất là các tổ chức hoạt động chưa đúng quy định, vi phạm Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Giao Thanh tra Sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận của Giám đốc Sở, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm để các tổ chức hành nghề công chứng tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, không để tình trạng sai phạm xảy ra như trong thời gian qua./.

                                                                                             Tuyết Ngân

          

Các tin đã đưa ngày: