Giao ban công tác tư pháp tháng 8 năm 2018

06/09/2018

Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp khối các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ tháng 8 năm 2018; dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Sở Tư pháp để đánh giá kết quả công tác tháng 8, đề ra nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2018. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở và Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác tư pháp khối các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Sở tháng 8 năm 2018, đã có 10 ý kiến tham gia thảo luận của các đơn vị.

Nhìn chung, trong tháng 8 năm 2018, các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ đã bám sát vào Chương trình công tác tư pháp năm 2018 của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp khối các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ vẫn còn một số hạn chế như: Công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL, Bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp hiệu quả chưa cao; triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm; công tác thanh tra, kiểm tra của ngành phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu…

   Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu Lãnh đạo Sở tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác tư pháp năm 2018 và dự thảo Báo cáo công tác tháng; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác tham gia ý kiến, thẩm định văn bản QPPL từ năm 2017 đến nay, trong đó, chỉ ra có bao nhiêu ý kiến tham gia của Sở không được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo văn bản. Làm rõ những nguyên nhân, đề xuất giải pháp thực hiện; Khảo sát, xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình THPL về xử lý VPHC và tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các nghề đặc thù thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Tư pháp từ năm 2016 đến nay, trong đó trọng tâm là các nghề công chứng, đấu giá và luật sư; từ đó, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở lĩnh vực này; Hoàn thiện trình UBND tỉnh ký ban hành Quy chế phối hợp với các ngành, cấp trong việc cấp Phiếu LLTP; có giải pháp cụ thể hạn chế việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP chậm muộn cho công dân. Đẩy mạnh tiến độ công tác kiểm tra, đánh giá đối với tư pháp cấp huyện và cơ sở theo quy định; Nghiên cứu, tham mưu ban hành Văn bản đôn đốc việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểm Bộ Luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Đề án vị trí việc làm viên chức của Sở Tư pháp; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện giảm 01 đầu mối các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Sở; Nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Sở tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận  thanh tra đối với các Kết luận thanh tra trong năm 2017 và 2018; Tham mưu Lãnh đạo Sở quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan. Phân công cán bộ giúp Ban Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao của các đơn vị nhằm tránh tình trạng chậm muộn.

Đồng thời, Giám đốc Sở cũng yêu cầu, các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực, địa bàn theo phân công chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện; Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện. Phân công nhiệm vụ, xác định thời gian hoàn thành và báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định.

Ngoài ra, Văn phòng Sở đề nghị các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo của Ngành. Nội dung báo cáo cần đánh giá sâu về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện công việc được giao của đơn vị. Nộp báo cáo về Văn phòng Sở đúng thời hạn theo quy định để tổng hợp chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và công tác báo cáo thống kê của tỉnh và của Ngành.

Vũ Xuân Quyết

Các tin đã đưa ngày: