Tư pháp Vĩnh Phúc sau 3 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn 2016-2020

27/09/2018

Công cuộc cải cách tư pháp (CCTP) trong những năm gần đây được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm và được đặt trong mối quan hệ với việc đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện cải cách tư pháp nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch vững mạnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ CCTP theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược CCTP đến năm 2020”, Tư pháp Vĩnh Phúc xác định CCTP là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp, kết quả đạt được thể hiện nội dung sau đây:

Thứ nhất, Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cải cách tư pháp được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực có hiệu quả và hiệu lực cao.

Sở Tư pháp đã đăng tải các văn bản pháp luật, các bài viết, các câu hỏi đáp pháp luật trên bản tin tư pháp phát hành đến các ngành, các cấp và các tổ hòa giải cơ sở; xây dựng và phát hành chuyên mục đĩa CD, lồng ghép với các nội dung để xây dựng sách hỏi đáp pháp luật có nội dung về CCTP. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc xây dựng và phát gần 200 chuyên mục “pháp luật và đời sống”, “giới thiệu văn bản” phản ánh tình hình chấp hành và thực hiện pháp luật, trong đó có pháp luật về CCTP.  Hàng năm phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố hàng năm mở các lớp tập huấn  kiến thức pháp luật về cải cách tư pháp và  triển khai thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đồng bộ, hiệu quả.

Thứ hai, tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, đưa nghị quyết đi vào đời sống xã hội.

Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013, thi hành các văn bản pháp luật mới ban hành nhất là các luật liên quan đến cải cách tư pháp như Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật hình sự năm 2015, tổ chức hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tham gia ý kiến và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh ....  đã góp phần xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam đồng bộ, thống nhất, công khai minh bạch, ổn định. Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg và Quyết định số 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8331/KH-UBND triển khai thi hành Bộ Luật hình sự trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 2244/KH-UBND triển khai thi hành Bộ Luật dân sự, Bộ Luật hình sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được kịp thời, đồng bộ, hiệu quả  kịp thời đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống.

Thứ ba, Cơ quan bổ trợ tư pháp và đội ngũ bổ trợ tư pháp ngày càng  được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp.

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với tư vấn pháp luật, luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, thừa phát lại. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực bán đấu giá tài sản, công chứng, giám định tư pháp theo lộ trình là nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện CCTP. Công tác xã hội hoá một số hoạt động bổ trợ tư pháp đạt được kết quả đáng kể.

- Về tổ chức hành nghề và đội ngũ luật sư: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 40 luật sư hoạt động trong 17 tổ chức hành nghề luật sư; chất lượng của đội ngũ luật sư đã và đang từng bước được nâng cao (100% số luật sư có trình độ cử nhân luật trở lên; 96% số luật sư đã qua đào tạo nghề luật sư). Đội ngũ luật sư đã từng bước đáp ứng được yêu cầu hội nhập, vai trò tự quản của Luật sư từng bước được củng cố, hoạt động đã không ngừng được mở rộng phạm vi về loại việc, về không gian và thời gian, chủ trương xã hội hóa đã đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ cải cách tư pháp.

- Về tổ chức và đội ngũ giám định viên: Hiện nay tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập: Pháp y và Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh; toàn tỉnh có 135 giám định viên tư pháp. Trong đó có 41 giám định viên pháp y, 16 giám định viên kỹ thuật hình sự và 63 người giám định tư pháp trên các lĩnh vực. Các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện giám định 5.337 ca, trong đó Trung tâm Pháp y thực hiện được 2.041 ca; Phòng Kỹ thuật hình sự thực hiện giám định là 3.281ca. Các tổ chức giám định công lập và các giám định viên đã được Nhà nước quan tâm trên các mặt: thành lập các tổ chức giám định chuyên nghiệp, bổ nhiệm giám định viên chuyên trách, bổ nhiệm giám định viên theo vụ việc, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để không ngừng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giám định đáp ứng yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng.

-Về hoạt động công chứng: Tổ chức hành nghề công chứng và các công chứng viên có sự phát triển nhanh về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Toàn tỉnh đã có 48 công chứng viên hoạt động trong 24 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó: có 1 Phòng công chứng của Nhà nước và 23 Văn phòng công chứng. Đã tham mưu UBND tỉnh chuyển đổi 02 Phòng Công chứng của tỉnh thành Văn phòng công chứng theo quy định của Luật Công chứng. Cơ chế phát huy tính tự quản trong hoạt động công chứng đã được hoàn thiện một bước. Hội công chứng viên và đăng ký kết nghĩa với một Hội công chứng thuộc tỉnh Clermont Ferrand của Pháp. Chủ trương xã hội hóa công chứng, số lượng các tổ chức hành nghề công chứng hoạt động đã cơ bản đáp ứng nhu cầu công chứng của công dân, tổ chức và doanh nghiệp và yêu cầu của cải cách tư pháp.

-Về hoạt động đấu giá tài sản: Đến nay, toàn tỉnh đã có 17 tổ chức hành nghề đấu giá với 30 đấu giá viên. Trong hơn hai năm qua, các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đã ký được 700 hợp đồng bán đấu giá. Tổ chức đấu giá thành 490 cuộc với tổng giá trị tài sản bán được 1.405 tỷ đồng, tăng 125 tỷ đồng so với giá khởi điểm của tài sản. Tổng số phí đấu giá thu được 5.687 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 922 tỷ đồng. Hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương

-Về thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội: Việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại ở tỉnh trong thời gian qua đã bước đầu đạt được kết quả tốt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mà Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị đề ra.Văn phòng Thừa phát lại đã lập 165 vi bằng với doanh thu hơn 165 triệu đồng; tống đạt 17.445 văn bản của cơ quan Tòa án và Thi hành án, doanh thu hơn 1.532.464.000đồng.

Thứ tư, Triển khai thực hiện thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 đã góp phần thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Ngay sau khi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 được thông qua, Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10292/KH-UBND ngày 22/12/2017 về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Công tác triển khai Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước được phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức xác định rõ vai trò, trách nhiệm, ý thức tôn trọng người dân, tận tụy với công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, thể hiện đúng tư cách của người cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, Xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp đã có sự trưởng thành nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng và cố gắng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quá trình cải cách tư pháp.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở có trình độ chuyên môn khá cao, với 02 đồng chí có trình độ tiến sỹ; 23 Thạc sỹ, 33 cử nhân; 8 cao đẳng và trình độ khác, cơ cấu cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế. Đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện chuyển đổi 02 Phòng Công chứng thành Văn Phòng Công chứng (Giảm 2/5 đơn vị sự nghiệp). Thực hiện tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động đối với Phòng Công chứng số 1. Giao tự chủ một phần đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Tính đến ngày 01/7/2018 đã thực hiện giảm 14 biên chế, trong đó có 5 công chức, 07 viên chức, 02 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐCP vượt chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2016 – 2021. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đặc biệt quan tâm và được xác định là nhiệm vụ then chốt. Hàng năm tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp, pháp chế trên địa bàn tỉnh cơ bản có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ công tác.

Trong giai đoạn 2016-2020, sau 3 năm triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, những kết quả đạt được trên đây của Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc rất đáng khích lệ. Song với yêu cầu đẩy mạnh công cuộc cải cách tư pháptheo yêu cầu của TW và của tỉnh, Tư pháp Vĩnh Phúc cần tăng cường đẩy nhanh về tiến độ, nâng cao về chất lượng trong lĩnh vực tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu trong thực hiện chiến lược cải cách tư pháp.

Thu Hoàng

 

Các tin đã đưa ngày: