Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 9 tháng đầu năm 2018 của Sở Tư pháp

02/10/2018

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt QPPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan nhà nước nhằm giúp chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chế độ, chính sách được cơ quan nhà nước cấp trên giao tại các văn bản quy phạm pháp luật và thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Với chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chương trình công tác tư pháp của tỉnh năm 2018 theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/1/2018, đồng thời tích cực triển khai thực hiện Chương trình công tác trong cơ quan và chỉ đạo ngành tư pháp địa phương thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác ngành tư pháp.

Qua 9 tháng đầu năm 2018 thực hiện, công tác tư pháp trên toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL của Sở đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Sở Tư pháp đã thực hiện tham gia ý kiến đối với 58 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của chính quyền địa phương tỉnh, trong đó có 34 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, 24 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thực hiện thẩm định 35 dự thảo văn bản QPPL, trong đó có 25 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, 10 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các dự thảo văn bản QPPL được soạn thảo nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước của địa phương đối với hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội bao gồm tài chính, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, thuế, phí, lệ phí, y tế, giáo dục, …., ví dụ như: Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc;  Nghị quyết Phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của các cấp ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định Quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng; Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định  Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh; Quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  …

Việc thực hiện tham gia ý kiến cũng như thẩm định các dự thảo nhằm giúp các cơ quan soạn thảo thực hiện theo đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó có việc tổng kết, báo cáo, đánh giá tình hình thực tiễn và triển khai các Luật, Nghị định; tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo; thẩm định và hoàn thiện dự thảo. Nội dung thẩm định nhằm làm rõ những nội dung sau đây: Sự phù hợp về thẩm quyền ban hành và hình thức ban hành văn bản; Sự phù hợp về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; dự thảo văn bản đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp và tính thống nhất với các quy định khác trong hệ thống pháp luật; Đối với những dự thảo văn bản có chứa chính sách thì cần phải làm rõ quá trình xây dựng dự thảo văn bản có thực hiện đánh giá tác động của chính sách chưa, các chính sách trong dự thảo có phù hợp và thống nhất với chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết đã được Thường trực HĐND tỉnh thông qua chưa; tính dự báo và khả thi (về các nguồn lực thực hiện) của dự thảo văn bản…

Để nâng cao chất lượng dự thảo văn bản, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến dự thảo văn bản và thực hiện chỉnh sửa, bổ sung, biên tập đảm bảo dự thảo đủ điều kiện trước khi được cơ quan có thẩm quyền thông qua, ký ban hành. Nhìn chung, các văn bản tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản QPPL của Sở được các cơ quan soạn thảo đánh giá cao và tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo cho phù hợp trước khi trình ban hành. Trên cơ sở báo cáo thẩm định, từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh đã thông qua và ban hành 4 Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành 21 Quyết định, làm cơ sở để các ngành, các cấp, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã trực tiếp tham gia ý kiến đối với một số hồ sơ và 22 dự thảo văn bản QPPL của các cơ quan nhà nước ở Trung ương như: Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; dự án Luật Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam; dự thảo Luật Cảnh vệ; dự thảo Luật An ninh mạng; dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi; Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi); dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học… và các dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành một số lĩnh vực về quy hoạch, xây dựng, tổ chức chính quyền, tài chính, tài nguyên môi trường, tư pháp…

Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng thường xuyên giúp UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL nhằm hạn chế các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn và đảm bảo thống nhất với các văn bản QPPL của Trung ương. Qua đó đã giúp tỉnh hệ thống hóa các văn bản QPPL và đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL cho phù hợp đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Đào Hường

Các tin đã đưa ngày: