Một số kết quả nổi bật trong công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2018

12/10/2018

Để đánh giá kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm, xác định những  nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm nhằm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành tư pháp trong năm 2018; ngày 11 tháng 10 năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2018. Tới dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp và các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Tham dự hội nghị có Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; Trưởng các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành và phóng viên các cơ quan Đài, báo đến đưa tin.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2018

 

Theo báo cáo kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2018, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tư pháp cơ bản bám sát ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm công tác. Do vậy nhiều nhiệm vụ công tác Tư pháp được triển khai thực hiện đạt những kết quả nổi bật như: Sở Tư pháp đã kịp thời, tích cực tham mưu cho Ban Nội chính Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Tư pháp giai đoạn 2016-2021.

Công tác xây dựng và kiểm tra Văn bản QPPL tiếp tục được chú trọng thực hiện. Ngành Tư pháp đã thẩm định 100% văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành, đặc biệt, Sở Tư pháp đã hướng dẫn trực tiếp các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh 11 dự thảo Nghị quyết - Đây là điểm mới so với những năm trước. Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiêm túc việc tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá Văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Công tác Quản lý xử lý VPHC được triển khai đồng bộ: Tổ chức phổ tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định của pháp luật về xử lý VPHC với nhiều hình thức phong phú; thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ xử lý VPHC, đặc biệt là các quy định thường xuyên được áp dụng trong thực tiễn; Nghiên cứu, đề xuất có chất lượng với Trung ương để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý VPHC. Tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL về xử lý VPHC theo đúng quy định. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tích cực trọng việc tham mưu thẩm định các quyết định xử lý VPHC đặc biệt là các hồ sơ đưa người vi phạm vào cơ sở cai nghiện, giáo dục bắt buộc. Công tác theo dõi THPL đã được thực hiện thường xuyên, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của năm: Tài nguyên môi trường, y tế, lao động thương binh và xã hội theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Công tác triển khai thi hành Luật Hộ tịch được thực hiện nghiêm túc. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh trang bị thống nhất máy tính, máy in cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 05 lớp tập huấn sử dụng hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch cho 146 công chức làm công tác hộ tịch đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp chính thức thực hiện Phần mềm hộ tịch dùng chung trên địa bàn tỉnh từ ngày 02/5/2018 (Là tỉnh thứ 27 thực hiện trong cả nước). Ngoài ra, phối hợp với Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 150 công chức làm công tác hộ tịch. Kết thúc khoá bồi dưỡng, 100% học viên được cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo tiêu chuẩn và quy chế đào tạo của Bộ Tư pháp.

Công tác PBGDPL có nhiều đổi mới, áp dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, như: Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả mô hình điểm về công tác PBGDPL tại Huyện Sông Lô; tăng cường hoạt động PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; phối hợp với Báo Vĩnh Phúc tổ chức 01 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự” trên Trang thông tin điện tử của Báo Vĩnh Phúc.

Thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế; Sở Tư pháp được giao giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (tương đương 8 biên chế) so với năm 2015. Đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện chuyển đổi 02 Phòng Công chứng thành Văn Phòng Công chứng (Giảm 2/5 đơn vị sự nghiệp = 40%, vượt chỉ tiêu được giao). Thực hiện tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động đối với Phòng Công chứng số 1. Giao tự chủ một phần đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trong 9 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã giải quyết chế độ thôi việc theo nguyện vọng đối với 06 công chức, viên chức và tính đến ngày 01/7/2018 đã thực hiện giảm 14 biên chế, trong đó có 5 công chức, 07 viên chức, 02 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐCP vượt chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2016 – 2021 (Chỉ tiêu đề ra 8 biên chế).

Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xã hội hoá các hoạt động bổ trợ tư pháp đạt được những kết quả quan trọng. Các nhiệm vụ khác, cơ bản đã được triển khai thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu, đề xuất có chất lượng với UBND tỉnh và tư vấn các Sở, ngành, UBND cấp huyện giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Toàn Ngành cũng xác định, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác tư pháp trong 9 tháng đầu năm còn có những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Còn có địa phương chưa thực sự quan tâm triển khai Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp đạt được chưa cao; công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực chuyên môn của Ngành có lúc, có nơi chưa được quan tâm thực hiện. Toàn ngành còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ do thể chế liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành còn nhiều vướng mắc; công tác tổ chức cán bộ còn nhiều bất cập; kinh phí phục vụ công tác chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn triển khai nhiệm vụ.

Trên cơ sở đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 9 tháng đầu năm, toàn Ngành xác định và tập trung thực hiện, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018: Rà soát Chương trình Công tác tư pháp năm 2018, xác định những nhiệm vụ chưa thực hiện xong và đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ngành; tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Tư pháp giai đoạn 2016-2021; đẩy nhanh tiến độ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL ban hành trong giai đoạn  2014-2018 trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề xuất hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách của tỉnh tạo hành lang pháp lý thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung thực hiện và hoàn thành các nội dung theo kế hoạch của UBND tỉnh công tác theo dõi tình hình THPL; xử lý VPHC; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó, tập trung thực hiện việc kiểm tra liên ngành và khảo sát về xử lý vi phạm hành chính; tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018”. Tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015” và cuộc thi “Kể chuyện theo án”. Phối hợp chặt chẽ với Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp để tổ chức đạt kết quả cao Toạ đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018; tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện phần mềm hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo thông suốt, hiệu quả; tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động của các nghề đặc thù thuộc lĩnh vực các công chứng, đấu giá, luật sư từ năm 2016 đến nay, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 đã được Giám đốc Sở phê duyệt; Thanh tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm tra sau thanh tra đối với các kết luận thanh tra năm 2016 và năm 2017; tổ chức thực hiện Đề án sáp nhập, giảm một đầu mối các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Sở khi được UBND tỉnh phê duyệt; Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2018, từ đó xác định những nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đồng thời đề ra những giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2019.

Vũ Xuân Quyết

Các tin đã đưa ngày: