Tư pháp Vĩnh Phúc: Tiếp tục quan tâm công tác cán bộ nữ

18/10/2018

Làm tốt công tác cán bộ nữ là biện pháp quan trọng khơi dậy nguồn nhân lực nữ, thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới ở nước ta; đồng thời, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giải phóng phụ nữ, cũng chính là giải phóng con người. Điều đó góp phần quan trọng làm nên tính chất tiến bộ, văn minh, dân chủ của xã hội ta.

Trải qua hơn 20 năm phát triển và trưởng thành, Sở Tư pháp có nhiều quan tâm đến công tác cán bộ nữ, nhất là việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đó là sự quan tâm chăm lo, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đối với đội ngũ cán bộ nữ. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ nữ Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không chỉ tăng về số lượng mà còn phát triển rõ rệt về chất lượng. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, cán bộ nữ cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, biết lắng nghe, dân chủ trong lãnh đạo và quản lý, có khả năng thuyết phục, tác phong sâu sát, liêm khiết, tiết kiệm, dù ở bất cứ cương vị nào, lĩnh vực công tác gì chị em đều thể hiện được vai trò, vị thế của người phụ nữ hiện đại. Nhớ lại ngày đầu tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tư pháp chỉ có 9 đồng chí trong đó có 3 là nữ. Đến nay, đội ngũ nữ cán bộ Sở Tư pháp Vĩnh Phúc là 41 chiếm 56,06 %; có 18 chị  trình độ Đại học chiếm 48,6%; 15 chị trình độ  Thạc sỹ và 2 chị đang học cao học, 01 chuyên viên chính, 10 chị có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Về lãnh đạo Sở có  01 chị  giữ chức vụ phó Giám đốc Sở, có 17 chị là trưởng, phó phòng và tương đương chiếm 22,6% trong tổng số cán bộ công chức viên chức cửa Sở; có 35 nữ cán bộ là Đảng viên chiếm tỉ lệ  57.8%; có 2 nữ cán bộ tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Sở, chiếm tỷ lệ 28.57%.  Năm 2018  được sự quan tâm BCH Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở cùng sự nỗ lực cố gắng của chị em, có 01 chị bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đều có tỉ lệ nữ từ 30% trở lên, đều có lãnh đạo là nữ.

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên trong những năm qua Ban chấp hành Đảng ủy Sở, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Tư pháp đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể từng năm, từng giai đoạn, tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước xóa bỏ định kiến giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt bạo lực đối với phụ nữ và được sự hưởng ứng  tham gia tích cực của nữ cán bộ Sở Tư pháp nhất là trong phong trào “Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”; “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình”. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho chị em, điều này còn được cụ thể hoá trong công tác tổ chức đào tạo cán bộ, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động khác. Thường niên tổ chức các hội thi, gặp mặt chị, em là cán bộ nữ Sở Tư pháp nhằm ôn lại truyền thống  Phụ nữ Việt Nam vào dịp kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tư pháp Vĩnh Phúc coi công tác cán bộ nữ là một nhiệm vụ quan trọng của Ngành.

Trong những năm gần đây, chúng ta thấy rõ sự phát triển của Ngành Tư pháp thể hiện bên cạnh các lĩnh vực chuyên môn có tính truyền thống tiếp tục được nâng cao với lượng công việc tăng và ngày càng đi vào chiều sâu. Với những thành công đó có sự đóng góp, sự nỗ lực phấn đấu quan trọng của cán bộ nữ Sở Tư pháp Vĩnh Phúc phát huy những thành tựu của ngành tư pháp, nữ cán bộ Tư pháp luôn tích cực tham gia học tập, nghiên cứu không ngừng nâng cao năng lực công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những đóng góp tích cực và cụ thể của phụ nữ vào thành quả của công cuộc đổi mới đã dần làm thay đổi những định kiến về vai trò của phụ nữ trong xã hội, có nhìn nhận, đánh giá đúng hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Ngành Tư pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Tư pháp, phụ nữ Sở Tư pháp Vĩnh phúc xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của  cấp ủy Đảng  đối với công tác cán bộ nữ gắn với làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ với cơ cấu, số lượng hợp lý, chú trọng chất lượng.

Hai là, Tiếp tục rà soát, đề nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng nhằm tạo điều kiện phát huy tiềm năng của phụ nữ.

Ba là, Tạo nguồn cán bộ nữ, nâng cao năng lực của phụ nữ về mọi mặt nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể; thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ nữ, đảm bảo yêu cầu phát triển liên tục bền vững đội ngũ cán bộ nữ thời kỳ công nhiệp hoá, hiện đại hoá.

Bốn là, Tiếp tục thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ, tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới cơ quan, đoàn thể và toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi sự ủng hộ chung.

Bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự khéo léo cũng cần chủ động nâng cao hơn nữa nhận thức giới, có kế hoạch học tập trau dồi kiến thức, năng lực công tác, nhạy bén tiếp thu cái mới, cái hay, trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị để khẳng định vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động ngành Tư pháp, vừa chăm lo, giữ gìn hạnh phúc gia đình./.

                                                                                                     Thu Hoàng

Các tin đã đưa ngày: