Kết quả bước đầu thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

25/10/2018

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 ở Vĩnh Phúc, với sự lãnh chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở Tư pháp, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể những người làm công tác trợ giúp pháp lý, việc thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Căn cứ vào Luật Trợ giúp pháp lý, các văn bản hướng dẫn thi hành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của Ngành Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8592/KH-UBND ngày 30/10/2017 về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018; Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Tham mưu giúp Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018 và tổ chức kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tố tụng của các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn đã ban hành.

Trung tâm đã giúp Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho trên 100 người là đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Điều tra viên 2 cấp trên địa bản tỉnh;

Thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm, Chi nhánh của Trung tâm được thành lập theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và đề nghị chấm dứt hoạt động của Chi nhánh TGPL số 1 và Chi nhánh TGPL số 2 thuộc Trung tâm; Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh; Rà soát người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh;

Cập nhật, thông báo danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện, hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả khả quan: Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã xem xét ban hành 135 quyết định cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý, trong đó có 111 quyết định cử trợ giúp viên pháp lý và 14 quyết định cử Luật sư để tham gia tố tụng, thực hiện đại diện ngoài tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.

Trung tâm đã thực hiện thành công 291 vụ việc, trong đó tư vấn 104 vụ việc, tham gia tố tụng 160 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 27 vụ việc cho 101 người có công với cách mạng; 52 người thuộc hộ nghèo; 04 người dân tộc thiểu số; 78 trẻ em; 27 người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 02 người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và 27 người thuộc các đối tượng có khó khăn về tài chính theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Các vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện trên các lĩnh vực pháp luật, bao gồm: 146 vụ việc thuộc lĩnh vực pháp luật hình sự; 115 vụ việc thuộc pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình; 12 vụ việc thuộc pháp luật về hành chính và 18 vụ việc thuộc các lĩnh vực pháp luật khác.

Hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng  được chú trọng. Hội đồng đã chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý. Tùy vào trách nhiệm của các ngành thànhh viên, Hội đồng đã quán triệt các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý và những quy định có liên quan đến hoạt động tố tụng dân sự, hình sự, hành chính để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ rà soát, tránh sót đối tượng được trợ giúp pháp lý. Hội đồng đã chỉ đạo để tiến hành kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Tam Đảo và thành phố Phúc Yên.

Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý được tăng cường. Trung tâm đã phối hợp với phòng tư pháp các huyện, thành, thị để lồng ghép, phổ biến các nội dung của pháp luật về trợ giúp pháp lý tại 32 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và Ban Tuyên giáo thành phố Vĩnh Yên cho khoảng trên 4000 người là trưởng các ban, ngành đoàn thể ở xã, lãnh đạo chủ chốt xã, hội viên hội phụ nữ huyện Bình Xuyên; đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Đặc biệt Trung tâm đã tổ chức 06 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù và 05 hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng 02 chuyên mục về trợ giúp pháp lý, pháp luật về hình sự, pháp luật về tiếp cận thông tin; một số giải đáp pháp luật chuyên đề về trợ giúp pháp lý và 08 số giải đáp pháp luật trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm thực hiện việc rà soát và bàn giao 40 bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để lắp đặt tại nơi dễ nhìn, dễ quan sát để người được trợ giúp pháp lý dễ dàng liên hệ, tiếp cận và sử dụng dịch vụ pháp lý miễn phí.

Bước đầu triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng có tác động tích cực đến tâm lý và thay đổi, nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặc biệt là người được trợ giúp pháp lý.

Tuy nhiên để hoạt động trợ giúp pháp lý thực sự đạt hiệu quả, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc xác định: Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để triển khai hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh về công tác trợ giúp pháp lý; đảm bảo thực hiện 100% người có yêu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, rà soát người được trợ giúp pháp lý là đương sự trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính, tránh trường hợp sót người được trợ giúp pháp lý. Cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia ngay từ khi xác minh tin báo và quá trình điều tra của vụ án. Tăng cường công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý; khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý, đối tượng được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, qua đó nhằm đảm bảo cho mọi đối tượng được TGPL đều được tiếp xúc với dịch vụ pháp lý miễn phí đạt chất lượng, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; từ đó để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; góp phần bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trần Hạnh - TTTGPLNN

Các tin đã đưa ngày: